Destek Hattı : 0850 241 16 84


PC GÜMRÜK KÜLLİYATI
MEVZUAT EĞİTİMLİ SORU BANKASI SÖZLEŞMESİ


 
AMACI

- Ticaret Bakanlığı’nın gümrük işlemlerine konu birimlerinde görev yapan kamu personelinin kariyer yükselme sınavları ile gümrük ve dış ticaret danışmanlık şirketlerinde görev yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Gümrük Müşavirlerinin mesleki yazılı sınavları ve sözlü sınavlarına hazırlık yapabilmelerini sağlamak,

- Sınava hazırlanma dışında, mevzuatı teoriden pratiğe aktarma, pratiği doğru teoriye oturtma ve kalıcı bir öğrenim alabilmeleri için uygulamalı, mevzuat gerekçeli ve söz konusu mevzuatın ilgili yayım organı ve mülga/meri ilişkilerini pekiştirmek,

- Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatı eğitim/öğretim alanında kendini ispatlamış, yayınları kabul görmüş, özel ve kamu sektöründe faaliyet sürdüren tüm kişi ve kuruluşların aynı mevzuat/soru bankasında tüm kullanıcılara ulaşmasını sağlamak,

- Yer veya zaman kavramı olmadan internetin bulunduğu her ortamda daha önce tecrübe ettiği/çözdüğü soru veya cevapların ilgili mevzuatlarında değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin takip edilmesini sağlayarak mevzuat takibinde kişi kuruluşların güncel kalabilmelerini sağlamak.

 

YÖNTEM VE KURALLAR

-  Sınav branşları, kariyer meslek sınav türlerine göre değil mevzuat başlıklarına göre ayrıştırılmıştır. Zira, kendine özgü bir terminolojisi olan gümrük ve dış ticaret mevzuatının her kademede bilinmesi gereken ortak değerleri/kavramları bulunmakta olup, bu kavramların içselleştirilmesi durumunda her kademedeki gümrük ve dış ticaret mensubunun daha başarılı olacağı düşüncesindeyiz.

-  Bir seferde her bir branştan en az 50, en fazla 300 soru satın alınabilir. Satın alınan sorular için oluşturulan barkod, ilk satın alma sırasında beyan edilen e-posta adresiyle birlikte kullanılabilir.

- Soru çözümleri tamamlanmadan programdan çıkılması (internet bağlantı sorunları vs. nedenlerle yarım kalması gibi) durumunda aynı barkod ve e-posta ile tekrar giriş yapıldığında, en son kalınan yerden devam edilecektir.

-  Her bir satın alma sonrası farklı soru gönderilir, satın alma sırasında belirtilen miktarda farklı soru kalmamış olması halinde sistem tarafından soru sayısı doğrudan kalan soru adedi ile revize edilir.

- Her bir soru tek tek açılacak olup, şıkları işaretlenenler ekranda açık halde kalacak, satın alınan soruların 50 ve katları sayıyla çözümü bitmeden doğru/yanlış şıklar gösterilmeyecektir. Soru çözümleri tamamlandığında “Doğru/Yanlış Kontrol” butonu aktifleşecek, liste üzerinden ilgili sorulara geçiş yapılarak mevzuat yönüyle detaylı inceleme yapılabilecektir.

- Çözülen/Cevaplanan soruların aynı barkod ve e-posta ile “Cevaplanmış Sorular” bölümünden doğru/yanlış listesi 4 (Dört) Ay süreyle yeniden çağrılabilir. Ancak, her bir soru cevap şıkkı işaretlenmiş ve gerekçe mevzuatı ile birlikte doğrudan ekrana gelecektir.

- Daha önce çözülen/cevaplanan soruların 3 (üç) yıl süreyle mevzuat değişikliği nedeniyle değiştirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda soru satın almada beyan edilen e-posta adresine gerekçeli bilgilendirme yapılarak, mevzuat eğitimindeki süreç, güncel mevzuat takibatıyla devam ettirileceğinden soru bankasındaki tüm sorular mer’i mevzuat içerikli olacaktır.

- PC Gümrük Külliyatı tarafından üretilen sorularda mevzuat dayanakları ile birlikte ek notlar yayımlanacak olup, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan sınavlarda çıkmış olan sorularda ise sadece yayımlandığı sınavın adı, dönemi ve doğru şıkkın ilgili mevzuatına yer verilecektir.

- Her ne kadar, soru sistemi test mantığı ile hazırlanmış olsa da her bir sorunun aynı zamanda bir konuyu -gümrük ve dış ticaret camiasının her bir kadrosundaki stajyerine ve/veya en kıdemli personeline- anlatım yeterliliğine sahip Ek Notlar ve İlgili Mevzuat metnini de içerecektir.

- Ek notlar; soru metni, cevap şıkları ve mevzuat metninde yer verilen tümcelerden ayrı olarak, doğru/yanlış şıklar arasındaki ilişkiyi/çelişkiyi öne çıkaracak, anlatım diliyle ve özellikle mesleki terim ve terminolojilerinin algılanmasını/öğretilmesini amaçlayacak cihette olacaktır.

- İlgili Mevzuat metni; doğru ve/veya yanlış şıkların mevzuat dayanaklarında sadece ilgili madde metinlerine yer verilecektir. Ancak, mevzuatın adı, yayımlandığı ilk resmi gazete tarih ve sayısı ile içerik metninde değişiklik yapılmış ise o değişikliğe ilişkin resmi gazete tarih ve sayısını da gösterir (mevzuat metninden bir punto küçük/italik/renkli) şekilde düzenlenecektir.

- Soruların zorluk derecesi ilk üretim sırasında soru sahibince/editörce (Külliyat tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda) belirlenecektir. Ancak, soruların nihai zorluk derecesi her bir sorunun en az 10 ayrı kişi tarafından çözümü yapıldıktan sonra Külliyat tarafından geliştirilen algoritmayla belirlenecek olan puanlamanın, soru üreticisinin belirlediği derece puanıyla karşılaştırması sonrası oluşacak standart sapmaya göre sabitlenecektir.

- Üretilen soruyla ilgili olarak (cevap şıkları etkilensin/etkilenmesin) dayanak mevzuatında değişiklik olduğunda, söz konusu değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten, resmi gazetede yayımlanmayan yönerge, genelge, tasarruflu yazılar vb. diğer mevzuatta ise PC Gümrük Külliyatı’nda yayımlandıktan sonra 21 gün içinde güncellenecektir.BRANŞLAR

1. Gümrük Mevzuatı (Gümrük Kanunu, Uygulanmasına İlişkin 2009/15481 s. BKK, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliğleri ve Genelgeler dahil Gümrük Rejimleri, Tasfiye Mevzuatı, TIR ve Transit işlemlerine ilişkin diğer mevzuat)

2. Kaçakçılık Mevzuatı (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere Kolluk birimlerinin uyguladığı diğer Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile kaçak eşyanın tasfiye mevzuatı)

3. Tarife Mevzuatı (474 ve 3501 Sayılı Kanunlar ile 4458 Sayılı Kanunun 15-16.Maddeleri ve bunlara bağlı mevzuat, Sınıflandırma Kararları, Genel Yorum Kuralları, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve tarife uygulamalarına ilişkin diğer Tebliğ, Genelge ve tasarruflu yazılar doğrultusunda GTİP tespitine ilişkin uygulamalar)

4. Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejim Kararı, İhracat Rejim Kararı, Menşe Mevzuatı, Tercihli Tarife -A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1, EUR-MED, Form A- Dış Ticaret Tedbirlerine ilişkin Kanun (Dampinge Karşı Vergi,
Koruma, Kota, Gözetim ve Tarife Kontenjanı), ilgili Yönetmelik ve Tebliğler; Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri vb.
)

5. Kıymet/Matrah/Vergiler (Kıymet tespitine ilişkin Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve içtihatlar; GV, KDV, ÖTV, İGV, EMY ve KKDF uygulamaları başta olmak üzere diğer Vergilendirme usul ve esasları, matrah tespiti ve hesaplamalara ilişkin örnekler)

Kamu Yönetimi / Mali Mevzuat ile değerleri (657 Sayılı Devlet Memurları, 6183 Sayılı Amme Alacakları ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunları ile Kamu Maliyesi vb. diğer branşlarda yer almayan ancak gümrük ve dış ticarette cari işlemlerde kullanılan diğer ilgili kanunlar ve bağlı mevzuat)


E-POSTA KULLANIMI İZNİ
      Üye olurken kullandığınız e-posta adresi, işlem durumları blgilendirme amaçlı kullanılmaktadır, başka kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır.


Soru bankası satın alımlarında iade işlemi yapılmamaktadır.

 

DEVAM ET