Destek Hattı : 0850 241 16 84


4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki III Sayılı Listenin A ve B Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin 3 Numaralı Fıkrası Hükmünün ...

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN EKİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ASGARİ MAKTU VE MAKTU VERGİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ İLE ANILAN KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜNÜN BAZI MALLARDA 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 5614

27 Mayıs 2022 tarih ve 31848 sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bazı mallarda 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf

 


Sıra No 4033   Sıra No 4034   Sıra No 4035   Sıra No 4036   Sıra No 4037

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa