Destek Hattı : 0850 241 16 84


Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 03.11.2023 Tarih ve 32358 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Birim paket: Makaronun perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

c) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan makaronun üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi öncesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

ç) Ek şeffaf ambalaj: Perakende satışa sunulan makaronların birim paketinin üzerinde yer alan, tüm etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf dış ambalajı,

d) Fire: Makaronun üretim faaliyetleri esnasında makinenin üretime hazırlanması sürecinde meydana gelen ya da yapışma, ütüleme ve ezilme hataları nedeniyle oluşan atıkları,

e) Firma: Makaron üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

f) Girdi: Makaron üretiminde kullanılan kağıt, filtre, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil her tür madde veya ögeyi,

g) Hammadde: Makaron ve filtre üretiminde kullanılan sigara kağıdı, filtre kağıdı, uç kağıdı ve selüloz asetatı (tow),

ğ) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu,

h) Kodlama bilgisi: Piyasaya arz ambalajı üzerindeki asgari gün, ay ve yıl olarak üretim zamanını, üretim yerini, üretime ait hat/makine ve vardiya numarasını belirten işaretleme bilgisini,

ı) Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpünü,

i) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile pnömatik, hidrolik, elektrik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan oluşan her bir düzenekler bütününü,

j) Makine çalışma testi: Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması aşamasına kadar geçen süre içinde ya da Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, Bakanlıktan alınan izin kapsamında tesise kurulumu tamamlanan makinelerin boşta veya hammadde, filtre çubuğu ve/veya ambalaj malzemesi yüklenmek suretiyle yükte çalıştırılarak istenilen kapasite ve verimde makinelerin çalışabilirliğinin belirlenmesi amacıyla makaron üreticisi ile makine üreticisi şirket teknik personeli tarafından yapılan çalışma testini,

k) Malzeme: Makaron üretiminde kullanılan hammadde dışındaki diğer maddeleri,

l) Mamulat çeşidi: Aynı veya farklı marka altında üretilen makaronun fiziksel özellikleri ve girdileri ile birim paket tipi ya da tasarımı yönünden farklılık arz eden her bir çeşidini,

m) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı mamulleri, diğer mamullerden ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca tescil edilen işareti,

n) Teminat: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılanları,

o) Uzman: Tarım ve Orman Uzmanını,

ö) Ürün denemesi: Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması aşamasına kadar geçen süre içinde ya da Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında üretilmesi planlanan makaronun hedeflenen ürün tasarımına uygun olarak üretilebilmesi amacıyla makaron üreticisi şirket/firma tarafından yapılan deneme amaçlı ürün üretimini,

p) Yardımcı teknik ünite: Üretim hattında kullanılanlar hariç, tesisin elektrik, su, basınçlı hava, vakum, buhar, ısıtma, soğutma, havalandırma, kalite kontrol, yük taşıma, yangın algılama ve söndürme ile yıldırımdan korunma sistemleri ihtiyacı için kullanılan teknik üniteleri,

r) Yetkili firma: Ürün izleme sistemi konusunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesini haiz firmayı,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kullanılmamış makine ve ekipmanı” ibaresi “yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makine” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “başlangıçta” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinde yer alan “makine ve ekipmanlar” ibaresi “makineler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Türkiye’de makaron üretim tesisi kurulabilmesi için Bakanlıktan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(2) Makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa iletirler:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi.

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Bakanlıkça düzenlenmiş belgelerin askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası.

d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge.

e) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

(3) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(4) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, ilgili mevzuat, projenin uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine yerleşim planı, üretim akışı, projenin üretilmesi planlanan makaronun üretimine uygunluğu göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(5) Başvuru, dördüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun, Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Bakanlık hesabına yatırıldığının, Kanunun 8/A maddesi uyarınca belirlenen teminatın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne verildiğinin ve 8/B maddesine göre Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş bulunan idari para cezası borcu, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli Bakanlık tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu takdirde, Bakanlıkça hesaplanacak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin edilecek makine listesinde yer alan makinelerin yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile tesise kurulumunu, 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında ürün izleme sisteminin kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makinelerin çalışma testleri ve ürün denemeleri ile en az bir uzmanın bulunduğu heyet nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.

(8) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlar; süre bitiminden en az otuz gün önce gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere doksan gün ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez.

(9) Tesis kuruluş aşamasında gerçekleştirilecek makine çalışma testleri ve ürün denemeleri; belge geçerlilik süresi içinde ve makinelerin tesise kurulmasını müteakiben kurulacak ürün izleme sisteminin aktif hale getirildiğinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilmesinden itibaren doksan gün içinde yapılır.

(10) Makaron üretim tesislerinde, Bakanlığa bildirimde bulunmadan ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapılamaz. Boşta yapılan makine çalışma testlerinde bu şart aranmaz.

(11) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 19 uncu maddenin beşinci fıkrası ve 22 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Türkiye’de makaron üretimi yapılabilmesi için; 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen makinelerin çalışma testleri ve ürün denemeleri ile en az bir uzmanın bulunduğu heyet nezaretinde yapılan deneme üretimleri hariç olmak üzere Bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Bakanlığa başvurur.

(3) Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar, mahallinde veya dosya üzerinden denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, üçüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun, Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Bakanlık hesabına yatırıldığının, Kanunun 8/A maddesi uyarınca Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Tesis Kurma Uygunluk belgesi düzenlenmesi aşamasında 6 ncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca verilen teminatın güncel olarak devam ettirildiğinin ve 8/B maddesine göre Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş bulunan idari para cezası borcu, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Bakanlık tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(5) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi beş yıl için geçerlidir.

(6) Üretim tesis sahası dışında ambar kurulamaz.

(7) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikler, en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(8) Tesiste, Bakanlıkça izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamaz.

(9) Piyasaya arz ve ihracat amacıyla üretilen makaronlar, mamul ambarının birbirinden ayrılmış bölümlerinde, mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde depolanır.

(10) Makaronların fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

(11) Üretim tesisinin ana giriş kısmında, yerden en az 3 metre yükseklikte, okunabilir ve algılanabilir büyüklükte, asgari ticaret unvanı ve logosu ile tesis üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabelaya yer verilir.

(12) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 19 uncu maddenin beşinci fıkrası ve 22 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.

(13) Üretim tesisinde, yurt içi piyasaya arz ve/veya ihraç amacıyla, marka tescil belgesi ya da markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi olmayan mamulat çeşidinin üretimi yapılamaz. Marka tescil belgesi ve/veya marka lisans sözleşmesi ürün izleme sistemine tanımlanmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne firma tarafından gönderilir.

(14) Üretim ve faaliyet izninde ya da bu iznin temdidinde aranan izinler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(15) Tesis kurma aşamasında yapılanlar dâhil olmak üzere, makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde; makaron birim paketi ile makaron üzerine marka veya şirket/firma unvan kısaltması, birim paket üzerine kodlama bilgisinin yazılması zorunludur. Makaron birim paketi ile makaron üzerine yazılacak bilgiler, işlem öncesi Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az doksan gün önce Bakanlığa başvurur.

(2) Başvuruyu müteakiben Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair hususlar, başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden incelenir. Başvuruya ilişkin rapor, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki kapasite hesabı, (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair bilgi ve belgeler ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince belirlenen yasal izinlerin varlığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Kanunun 8/A maddesi uyarınca Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Tesis Kurma Uygunluk Belgesi düzenlenmesi aşamasında 6 ncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca verilen teminatın güncel olarak devam ettirildiğinin ve 8/B maddesine göre Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş bulunan idari para cezası borcu, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığının belgelenmesi kaydıyla bedel alınmaksızın geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

a) Kanunun 8/A maddesi uyarınca alınan teminatın güncel olarak devam ettirildiğinin ve 8/B maddesi uyarınca borcun bulunmadığının belgelenmesi kaydıyla belge verilmesinde aranan şartların sağlanması için en fazla bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde çalışmalara başlanıldığının ancak bitirilemediğinin belirlenmesi durumunda, firmanın talebi halinde aynı kayıtla yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre sonunda da aykırılığın devam etmesi halinde Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit edilmez.

b) Kanunun 8/A maddesi uyarınca alınan teminatın güncel olarak devam ettirildiğinin ve 8/B maddesi uyarınca borcun bulunmadığının belgelendirilememesi halinde, bu şart sağlanıncaya kadar ek süre verilmez ve tesiste üretim yapılamaz.

(4) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde, bu durumun firmaya ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren üretim yapılamaz.

(5) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile mamul, hammadde ve filtreler en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek kayıt altına alınır.

(6) Talep edilmesi halinde, belgesi temdit edilmeyen üretim tesisi için 19 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmüne göre işlem tesis edilir.

(7) Temditte, tesisin yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makineyi içermesi şartı aranmaz.

(8) Firmanın kusur ve kontrolü dışında, idari veya yargı mercilerinin tasarrufları ya da mevzuat değişiklikleri nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde istenilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, şartların sağlanamama gerekçeleri de dikkate alınarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin temdit edilmesi talebi Bakanlık tarafından karara bağlanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır ve/veya bildirimde bulunulur.

(2) Makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, makaron ve tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır.

(3) İzin alınanlar dışındaki diğer makinelerin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

(4) Mevcut tüm makinelerin tesis içindeki yerleşim yeri değişikliği, üretim dışı bırakılması, bu makinelerin tekrar üretim hattına alınması ya da farklı mamulat çeşidinin üretimine imkan verecek şekilde revize edilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(5) Bakanlık izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen taahhütname ile Bakanlığa başvurulur.

(6) Tamamlanmış başvurular, en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Bakanlık hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli alınmaksızın izin verilir. Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(7) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma, kontrol için en geç işlem başlangıç tarihine kadar Bakanlığa müracaat eder.

(8) Mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Bakanlığa ibrazından sonra, Bakanlıkça işlemin verilen izne uygunluğunun tespiti halinde, Bakanlık tarafından proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makine ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının tespiti halinde ise ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkartılır ve Bakanlığa bildirilir.

(9) Dördüncü fıkra gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, işlem öncesi Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.

(10) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makinelerin, yeni teknolojiyi haiz ve yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine devirlerinde bu şart aranmaz.

(11) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

(12) Makaron üretiminde kullanılacak makineler; tesis kuruluş sürecinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında ise Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ya da izin yazısı ile temin edilir.

(13) İkinci fıkrada belirtilen makineler, Bakanlık iznini müteakip Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen uygunluk belgesi ile ithal edilir.

(14) İkinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tadilatını tamamlayamayacak durumda olan firmalara, ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Bakanlığa başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren doksan gün ek süre verilebilir. Verilen süre içinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez.

(15) Firmalara proje tadilatı kapsamında makaron imalat ve paketleme makineleri için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hammadde ve Filtre Temini, Makaronların Piyasaya Arzı, İhracat ve İthalat ile Bandrol Uygulaması ve Satış Hizmet Bedeli”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “çalışma testlerinde veya deneme üretiminde” ibaresi “çalışma testlerinde, ürün denemelerinde veya deneme üretiminde” şeklinde, “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Makaron üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan filtre çubukları ile hammaddeler, mahrecine iade haricinde satışa konu edilemez. Tesiste üretilen filtre çubukları ise, firmanın yurt içinde kurulu sigara ve makaron üretim tesislerine satılabileceği gibi ihraç da edilebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara, mamulatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her bir mamulat çeşidi için belge içeriği ve şekli Bakanlık tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) Fiziksel özellikler.

b) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları.

c) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket tasarımı.

ç) Birim paketin; varsa açma şeridi, içinde bulunan makaronun üzerinde yer verilecek marka bilgisi.

d) Sağlık uyarıları uygulama planı.

e) Marka tescil belgesi.

f) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

g) Kodlama bilgisi.

(3) Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde başvuru iptal edilmiş sayılır.

(4) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan tebliğ ile mamulat çeşidi için beyan edilen girdilerin, filtrenin ve piyasaya arz ambalajının ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluklarının incelenmesi suretiyle belirlenir.

(5) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket örneği ile 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığını belgeleyen banka dekontu, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Bakanlığa gönderilir. Gönderilen birim paket örneğinin uygunluğunun belirlenmesi ve belge bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde firmaya Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket örneğinin gönderilmesi için talep edilmesi halinde doksan günlük ek süre verilebilir. Süresi içinde; verilen izne uygun numuneleri göndermeyen ve/veya belge bedelini yatırmayan firmanın bu izni iptal edilmiş sayılır.

(6) Makaronun üzerinde marka, piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin piyasaya arz ambalajı üzerinde; kategorisi, marka, aynı marka altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibaresi, miktar bilgisi, üretici firma unvanı, üretim tesisi adresi, kodlama bilgisi, barkod, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” uyarısı, “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir” ibaresi ve “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunludur.

(7) Makaron birim paketleri; en geniş iki yüzünden her birinde, bu yüzlerin alanlarının yüzde seksen beşinden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar bulunacak şekilde ve markanın yazım şekli, yazı karakteri, boyutu, konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dâhil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilir. Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılır. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamaz.

(8) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin piyasaya arz ambalajı üzerinde bulunması zorunlu kodlama bilgisinin, birim paket üzerine üretim esnasında basılması, kodlama bilgisi ile bandrol aktivasyon tarihinin uyumlu olması zorunludur.

(9) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana gelen değişiklikler, on gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(10) Piyasaya arz edilen makaronların arz tarihi, perakende satış fiyatı ile fiyat değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(11) Markanın veya lisans hakkının kullanımını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, bu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibarıyla Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilen mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.

(12) On birinci fıkra ile Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hallerin dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Bakanlığa yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim tarihi itibarıyla belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.

(13) Makaronlar, birim paketleri içinde 200 adet makaron bulunacak şekilde piyasaya arz edilir.

(14) Makaron, içine kıyılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde doldurulmak suretiyle piyasaya arz edilemez.

(15) Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde izin verilenlerin dışında yeni bir girdi kullanılacak olması halinde başvuru, yeni girdi kullanımı yönüyle Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılır.

(16) Makaron birim paketi üzerinde yer alan etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen ek şeffaf ambalaj kullanılması zorunludur.

(17) Makaron birim paketlerinde bulunacak ayırt edici ibare, en fazla üç öğeden oluşur.

(18) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, tesis devri kapsamında yapılan belge devri dışında bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Firmalar, Bakanlık tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin fiziksel özellikleri, girdileri veya piyasaya arz ambalajında herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Bakanlıktan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar. Kodlama bilgisindeki değişiklikler işlem öncesi Bakanlığa bildirilir.

(2) Firmalarca piyasaya arz ambalajında kullanılan ayırt edici ibarenin değiştirilmesine yönelik güncelleme kapsamında başvuruda bulunulamaz.

(3) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncelleme başvurusunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte değişikliğe konu olan belgeler Bakanlığa ibraz edilir. Güncelleme başvurusunun değerlendirilmesinde 12 nci madde uygulanır.

(4) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket örneği ile 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığını belgeleyen banka dekontu, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Bakanlığa gönderilir. Gönderilen birim paket örneklerinin uygunluğunun belirlenmesi ve belge bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncellenir. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket örneğinin gönderilmesi için talep edilmesi halinde doksan günlük ek süre verilebilir. Süresi içinde, verilen izne uygun numuneleri göndermeyen ve/veya belge bedelini yatırmayan firmanın bu izni iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin birinci fıkrası” ibaresi “Birinci fıkra” şeklinde, “Kuruma ibraz” ibaresi “Bakanlığa ibraz” şeklinde ve aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde, (e) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Birim paket örneği veya tasarımı.

b) Kodlama bilgisi.”

“(4) İhraç edilecek makaronlarda, yurt içi piyasaya arz edilen makaron birim paket ambalajı kullanılamaz.”

“(5) İhracat amaçlı üretilen makaron birim paketlerinde, ihraç makaron kodlaması; makaron birim paketinin üretim bandı ile temas eden yüzeyinde ve ardışık takip eden ambalaj yüzeyleri haricinde, ürün izleme sistemine uygun olacak şekilde yan yüzey alanında, lak, vernik, selefon veya herhangi bir kaplama yapılmamış 20 x 20 mm ebadında beyaz ve baskısız zemin alanına uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

“(4) 12 nci maddeye göre yapılan Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi başvuruları, aynı maddeye göre değerlendirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Makaron İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket örneğinin yanı sıra 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile mutabık olması halinde en geç yedi gün içinde ithalatı yapılacak mamulat çeşidine ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.”

“(6) İthal edilecek makaron birim paket ambalajları üzerinde “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan, “Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri” ibareleri “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, “Kurum” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, “bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli” ibaresi “satış hizmet bedeli” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli” ibaresi “Satış hizmet bedeli” şeklinde, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bandrol; birim paketin açıldığı uzun yan yüzeye, yatay olarak ortalanmış şekilde, lak, vernik, selefon veya herhangi bir kaplama yapılmamış en az 40 x 60 mm ebatlarındaki uygulama zeminine dikey olarak yapıştırılır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Bakanlığın iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Bakanlığa başvurulur. Başvurunun tamamlanmasını müteakiben en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunanlara, tesis kuruluş yeri değişikliği izni verilir.

(3) Bakanlık izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince Bakanlık internet sitesinde ilan edilen izinler ile birlikte Bakanlığa müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Başvuruyu müteakiben Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın güncellenir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Üretim tesisinin devri Bakanlığın iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar ve devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Bakanlığa başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste bulunan devre konu hammadde, filtre ve mamuller ile makineler tespit edilerek inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunanlara, tesis devir izni verilir.

(3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan gerçek veya tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için devir sözleşmesi ile birlikte en geç otuz gün içinde Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılarak, uygunluğun belirlenmesi halinde devralan tarafından Kanunun 8/A maddesi uyarınca belirlenen teminatın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne verildiğinin ve devreden ve devralan tarafından 8/B maddesine göre Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş bulunan idari para cezası borcu, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığının belgelendirilmesini müteakip yeni belgeler düzenlenerek devralan firmaya verilir.

(4) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen tesisler, bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilemez.

(5) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere tabidir.

(6) Devreden ve devralan gerçek kişiler için başvuru sahibi, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsile yetkili kişiler hakkında Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı açılmış soruşturma veya dava varsa, sonuçlanmadan devir işlemi yapılmaz.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Üretim tesisi faaliyetinin sona erdirilmesi ve/veya kapatılması için Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur. Bu işlemler Bakanlığın gözetim ve denetimi altında gerçekleştirilir.

(2) Gerçek veya tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından alınan, üretim tesisinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve kapatılması kararı Bakanlığa bildirilir. Bildirimin ardından Bakanlık tarafından en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle tesiste bulunan makineler, hammadde, filtre, mamul stokları ile firmanın Bakanlığa karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Bakanlık tarafından değerlendirilerek en geç otuz gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

(3) Tesiste tespiti yapılan makineler ile hammadde, filtre, malzeme ve mamul stoklarının; devri, nakli, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Bakanlığın gözetimi veya denetimi altında yapılır.

(4) Kullanılmamış veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(5) Talep edilmesi halinde, Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen veya 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile hammadde, filtre ve mamuller için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

a) Makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile aynı kategorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. Diğer makinelerin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Bakanlığa bildirimde bulunulur.

b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, kapatma kararının firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında imha edilir.

c) Hammadde ve filtre ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. İmhası, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, filtre, mamul ve makinalar için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üretim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.

(6) Kanuna, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı belgesi iptal edilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan kullanılmamış ve/veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(7) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Bakanlık tarafından yapılan işlemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Başvuru, Uygunluk Belgesi, Satış Hizmet Bedelleri, Teminat, Makaronların İmhası ile Geri Kazanım İşlemleri”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ hammaddelere ilişkin kayıtlar” ibaresi “ hammaddeler ile filtreye ilişkin kayıtlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Üretim ve faaliyet izni alınması öncesi veya sonrasında makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde oluşan makaron, filtre ve atıklara ilişkin kayıtlar.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilen ya da belgesi temdit edilmeyen üretim tesisleri, tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar Bakanlık tarafından inceleme ve denetime tabi tutulur.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Başvuru, uygunluk belgesi ve satış hizmet bedelleri ile teminat belirlenmesi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “onbinaltıyüzotuzyedi” ibaresi, “yetmişüçbinsekizyüzyedi” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “bindokuzyüzdoksanüç” ibaresi, “yetmişüçbinsekizyüzyedi” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “ikibin” ibaresi “onüçbinsekizyüzkırküç” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “ikibin” ibaresi “onüçbinsekizyüzkırküç” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “on Türk Lirası” ibaresi “altmışdokuz Türk lirası yirmisekiz kuruş” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut dokuzuncu fıkrada yer alan “bandrol” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “2014” ibaresi “2023” şeklinde ve “Kurul kararıyla artırılmak suretiyle” ibaresi “Bakanlıkça artırılarak” şeklinde değiştirilmiş, mevcut onuncu fıkrada yer alan “bandrol” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ve altıncı fıkralarında 2014” ibaresi “ altıncı ve sekizinci fıkralarda 2023” şeklinde değiştirilmiş, “dokuzuncu” ibaresi “onuncu” şeklinde ve “Kurulun” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

“(9) 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 18 inci maddeler kapsamında alınacak teminata ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça düzenlenecek tebliğ ile belirlenir. Bu teminat tutarı, müteakip her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Bakanlıkça artırılarak yeniden belirlenir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Makaron imhası ile geri kazanım işlemleri

MADDE 24- (1) Firmalarca ticarete konu edilemeyeceği beyan edilen makaron, filtre ve hammaddelerin imhası ile geri kazanım işlemleri, Bakanlık izni ve gerektiğinde nezaretinde veya Bakanlığın tespiti sonrasında 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılır.

(2) Birinci fıkra uyarınca Bakanlıktan izin alınmasını müteakiben imha edilecek makaron, filtre ve hammaddeler ile bunların atıkları, üretim tesisinde parçalanması, kıyılması ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi sonrasında imha mahalline sevk edilir.

(3) Makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi kapsamında üretilen makaronların üretimden itibaren en geç beş iş günü içinde üretim tesisinde parçalanması, kıyılması ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi suretiyle imhası gerçekleştirilerek Bakanlığa bildirimi zorunludur.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar

Yaptırımlar

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, Kanun ve 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa göre idari yaptırım uygulanır.

(2) Suça konu fiillerin tespiti halinde, Kanun ve 5607 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak formlar

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek olan;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Başvuru Formu,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,

c) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen beyan ile 9 uncu maddenin beşinci ve dokuzuncu fıkraları gereğince istenilen taahhütnameler,

ç) 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince istenilen yasal izinler listesi,

d) 6 ncı maddenin yedinci fıkrası ile 9 uncu maddenin beşinci fıkrası gereğince istenilen temin edilecek makine listesi ve makine teknik bilgi listesi,

e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince istenilen fiziksel özellikler,

f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,

g) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen tablo,

Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ile yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, bu bilgi ve belgelere erişim sağlanabilmesi amacıyla başvuru sahibince Bakanlığa gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Ambarlar, 1/1/2024 tarihinden itibaren bir yıl içinde 7 nci maddenin altıncı fıkrasına uygun hale getirilir.

(2) Ayırt edici ibareler, 1/1/2024 tarihinden itibaren bir yıl içinde 12 nci maddenin on yedinci fıkrasına uygun hale getirilir.

(3) İhraç amaçlı üretilen makaron birim paketlerindeki ihraç makaron kodlama uygulama alanı, bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 14 üncü maddenin beşinci fıkrasına uygun hale getirilir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 5 inci, 6 ncı,11 inci, 12 nci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 22 nci maddesi ile değiştirilen 23 üncü maddenin başlığı ile dokuzuncu fıkrası ve 25 inci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 


Sıra No 4745   Sıra No 4746   Sıra No 4747   Sıra No 4748   Sıra No 4749

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa