Destek Hattı : 0850 241 16 84


Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ

VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Tarım ve Orman Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R.G.

MADDE 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “lisans belgesini almak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilemek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Lisans ve tescil belgelerinin süresi, yenilenmesi ve iptali” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Lisans ve tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar 12 nci ve 13 üncü maddeler çerçevesinde yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi düzenlenir.”

“(3) Lisans belgesinin yenilenmesi için 12 nci madde, tescil belgesinin yenilenmesi için 13 üncü madde çerçevesinde Genel Müdürlüğe müracaat edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “22 nci” ibaresi “18 inci” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Gübre dağıtıcılık belgesi; düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olup süresinin tam bitiminde, bitimine bir ay kala veya bitiminden bir ay sonrasına kadar başvuru yapılması durumunda bu madde hükümlerine göre yenilenir. Yenilenmemesi durumunda gübre dağıtıcılık belgesi iptal olur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı başvuru yerlerinde değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ç) Numuneler üzerinde cetvel işareti bulunan plastik poşetlere konulur, mühür çıkmayacak ve oynamayacak şekilde plastik güvenlik mührü ile mühürlenir. Bu mührün kullanılması zorunlu olup plastik poşetin üst kısmı delindikten sonra mührün uzantısı bu deliklerden geçirilmek suretiyle azami güvenlik sağlanır. İhtiyaç duyulması halinde numunenin güvenliğini arttırmak üzere, tek kullanımlık plastik güvenlik mührüne ilave olarak üzerinde güvenlik etiketi numarası bulunan kırmızı renkli güvenlik etiketleri kullanılabilir. Güvenlik etiketi kullanılması durumunda numuneler, poşetlere konulmadan önce kırmızı renkli güvenlik etiketleri, analiz numunesi ve şahit numunenin açılması muhtemel yerine yapıştırılır.”

“Plastik mühürlerin numaraları ve güvenlik etiketi üzerinde bulunan güvenlik numaraları numune alma tutanağına yazılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “numuneleri” ibaresi “numuneyi” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “numunelerden birini saklar ve diğerini” ibaresi “numuneyi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut gübre dağıtıcılık belgelerinin geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş gübre dağıtıcılık belgelerinin geçerlilik süreleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yıldır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-17’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240420-2-1.pdf

 


Sıra No 5032   Sıra No 5033   Sıra No 5034   Sıra No 5035   Sıra No 5036

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa