Destek Hattı : 0850 241 16 84


Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8693)

FİLMAŞİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN

Karar Sayısı: 8693

30.06.2024 Tarih ve 32588 sayılı R.G.

Ekli “Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile açılan soruşturma çerçevesinde alman korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Ek-l ’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için Ek-l ’deki tabloda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

(3) 30/12/2023 tarihli ve 8041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ithalatında geçici korunma önlemi uygulanan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazine’ye irat kaydedilir, varsa kalan kısım gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 4- (1) Ek-l ’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için önlemin birinci döneminde toplam 33.898 ton, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 67.796 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı, önlemin birinci döneminde 11.299 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 22.599 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6- (1) 30/12/2023 tarihli ve 8041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 15/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-l: KORUNMA ÖNLEMİ KAPSAMI EŞYA

Sıra

GTİP

Ürün Tanımı

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1. Dönem (15/06/2024­06/01/2025)

2. Dönem (07/01/2025­06/01/2026)

3. Dönem (07/01/2026­06/01/2027)

1

7213.10.00.00.00

Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

2

7213.91.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

3

7213.91.41.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

4

7213.91.41.00.12

Elektrot imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

5

7213.91.41.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

6

7213.91.41.00.19

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

7

7213.91.49.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

8

7213.91.49.00.12

Elektrot imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

9

7213.91.49.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

10

7213.91.49.00.19

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

11

7213.91.70.10.11

Civata ve somun imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

12

7213.91.70.10.12

Elektrot imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

13

7213.91.70.10.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

14

7213.91.70.10.19

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

15

7213.91.70.90.00

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

16

7213.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,75`den fazla karbon içerenler

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

17

7213.99.10.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

18

7213.99.10.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

19

7213.99.10.00.19

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

20

7213.99.90.10.11

Civata ve somun imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

21

7213.99.90.10.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

22

7213.99.90.10.19

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

23

7213.99.90.90.00

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

24

7227.10.00.00.00

Yüksek hız çeliğinden

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

25

7227.20.00.00.00

Siliko manganez çeliğinden

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

26

7227.90.10.00.00

Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

27

7227.90.50.00.00

Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton

28

7227.90.95.00.00

Diğerleri

175 ABD Doları /Ton

170 ABD Doları /Ton

165 ABD Doları /Ton


Ek-2: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Arjantin Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belize, Benin Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti, Butan Krallığı, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Bosna Hersek, Botsvana Cumhuriyeti, Burkina Faso, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Burundi Cumhuriyeti, Cabo Verde Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Esvatini Krallığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fiji Cumhuriyeti, Kotdivuar Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Grenada, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Haiti Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Jamaika, Kamboçya Krallığı, Kamerun Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Kiribati Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Kosta Rika Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Marşal Adalan Cumhuriyeti, Mikronezya Federe Devletleri, Moğolistan, Moldova Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Morityus Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Palau Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, Paraguay Cumhuriyeti, Peru Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, Samoa Bağımsız Devleti, Sao Tome Ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Somali Federal Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Sudan Cumhuriyeti, Surinam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyet, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tonga Krallığı, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Vanuatu Cumhuriyeti, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti


Sıra No 5108   Sıra No 5109   Sıra No 5110   Sıra No 5111   Sıra No 5112

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa