Destek Hattı : 0850 241 16 84


Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 30.06.2024 Tarih 32588 Sayılı R.G.

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin adı “Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-3 ünde yer alan “Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri” ibareleri “Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 5117   Sıra No 5118   Sıra No 5119   Sıra No 5120   Sıra No 5121

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa