Destek Hattı : 0850 241 16 84


Genelge 2023-05 TOBB-Ekspertiz raporunun TPS 1058 kodu ile tek pencere sistemine alındığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00082343954

Konu   :Genelge-TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu

 

GENELGE

(2023/5)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi(TPS)`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca, anılan Kanuna göre kurulmuş olan Odalar tarafından düzenlenerek onaylanan ve gümrük beyannamesi ekinde aranan ekspertiz raporlarının TPS’ye alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, 1058 kodlu TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan başvurular, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “TOBB Bilgi Sistemi”ne iletilir.

2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili Odalar tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili Odalar tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5- Elektronik ortamda yer alan söz konusu belge, kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak beyanname ekinde aranmaz.

6- Sistem çalışmaları henüz tamamlanmamış olan Odalarca, söz konusu çalışmalar tamamlanıncaya kadar kağıt ortamında düzenlenen ekspertiz raporları gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı olarak aranır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

DAĞITIM:

- Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 


Sıra No 4447   Sıra No 4448   Sıra No 4449   Sıra No 4450   Sıra No 4451

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa