Destek Hattı : 0850 241 16 84


07.02.2023 82623434 Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya-06.02.2023 Kahramanmaraş Depremi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-18723479-153.99

Konu   :Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen

Eşya-06.02.2023 Kahramanmaraş Depremi

 

07.02.2023 / 82623434

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :06.02.2023 tarihli ve E-18723479-153.99-00082570983 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından, kriz hallerinde zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla veya söz konusu kurumların mülkiyetinde kalmak kaydıyla kriz hallerinden zarar görenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunulmak üzere serbest dolaşıma sokulacak eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet tanınır.

Diğer taraftan, Gümrük Muafiyet Tebliğinin (Seri No:2) 36 ncı maddesi;

“Madde 36-(1) Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır. Temel ihtiyaç maddesini ve diğer eşyayı kabul eden kuruluş tarafından Ek-7’ye uygun olarak düzenlenecek eşya listesi gümrük idaresine sunulur ve buna göre gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilen yardım malzemeleri için mevcut belgelere istinaden işlemler tamamlanır.”

hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazımız kapsamında 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen anılan Tebliğin 7 no’lu ekinde yer alan eşya listesi ile varsa konşimento veya taşıma belgesinin gümrük idaresine sunulması yeterli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bu kapsamdaki eşyanın gümrük işlemlerinin yukarıdaki hususlar çerçevesinde tamamlanmasını müteakip, eşyaya ilişkin istatistiki verinin elde edilmesi amacıyla, eşyanın tesliminden sonra sözlü beyan formunun Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “GK12F” muafiyet kodu ve 9919.00.00.00.17 fiktif GTİP kodu girilmek suretiyle elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 


Sıra No 4449   Sıra No 4450   Sıra No 4451   Sıra No 4452   Sıra No 4453

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa