Destek Hattı : 0850 241 16 84


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında `Tercihli Ticaret Anlaşması`nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA “TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI”NI TADİL EDEN PROTOKOL

Karar Sayısı: 8512

25.05.2024 Tarih ve 32556 Sayılı R.G.

29 Nisan 2023 tarihinde Samsun’da imzalanan ve 7497 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol”ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır),

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (bundan sonra “Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) ve özellikle Anlaşma’nın Madde 22 ve Madde 24’ü uyarınca,

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR:

MADDE 1

1. Taraflar, işbu Anlaşma’nın eklerinde yer alan ürünlerin ticaretinde tanınan tavizlere ilave olarak, işbu Protokole ilave olan Ek I-A ve Ek I-B’de belirtilen ürünlerin ticaretinde bir diğerine taviz tanıyacaktır.     

2. Her bir ürün için, indirimlere uygulanacak olan temel gümrük vergisi veya ilave gümrük vergisi oranı işbu Protokol’ün Ek I-A ve Ek I-B’sinde belirtilmiştir. Vergi indirimleri işbu Protokol’ün yürürlüğe girişi ile uygulanacaktır.          

3. Anlaşma’nın hükümleri işbu Protokol ve Eklerine uygulanacaktır.

MADDE 2

Anlaşma’nın Madde 3’ünün 9. Fıkrası aşağıdaki ifade ile değiştirilmiştir:

“9. “Geçiş süreci” işbu Anlaşma’da yer alan ürünlere tanınan tavizlerin yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık süreyi ifade eder.”        

MADDE 3

İşbu Protokol, Tarafların birbirlerine, işbu Protokol’ün yürürlüğe girmesi için kendi ulusal mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Samsun’ da, 29 Nisan 2023 tarihinde. Türkçe, Azerbaycan ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

Tüm metinler eşit derecede muteberdir, işbu Protokol’ün yorumlanmasında farklılıklar olması durumunda, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti                                                                       Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına                                                                               Hükümeti Adına

 

 

Mehmet MUŞ                                                                                   Mikayıl CABBAROV

Ticaret Bakanı                                                                                             Ekonomi Bakanı

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-2.pdf

 


Sıra No 5081   Sıra No 5082   Sıra No 5083   Sıra No 5084   Sıra No 5085

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa