Destek Hattı : 0850 241 16 84


Genelge 2024-08 Antrepo dışında yapılacak elleçleme izni başvuru tarihi ile müşavirlerin çalışma bölgeleri ve rehber.pdf

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-82858591-010.06-00096123307

Konu   :Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük

Müşavirleri Çalışma Bölgesi

 

 

GENELGE

(2024/8)

 

 

10.9.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” ekte yer almaktadır.

Rehberin 9.3.1 (b) maddesine ilişkin olarak, bu genelgenin yürürlük tarihi öncesinde Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde gösterilen antrepo dışında yapılacak elleçleme izinleri için, bu genelgenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesine göre yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.

23.12.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

Ek-1: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

Ek-2: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi

 

 

Ek-1

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ REHBERİ

A- TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1- TESPİT RAPORU

Hazırlanacak tespit raporları bir sayfa kapak ve aşağıda sayılan beş bağımsız bölümden oluşur:

I- Başlangıç ve Tespit İşleminin Konusu,

II- Genel Bilgiler,

III- Yapılan İnceleme ve Araştırmalar,

IV- Değerlendirmeler,

V- Sonuç.

Tespit raporunun kapağı ile diğer bölümleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir: GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU

Rapora İlişkin Bilgiler

Sayısı

Tarihi

Düzenlendiği Yer

Sayfa Sayısı

Ekler

Rapor Özeti

Referans No

Tespit İşlemini Yapan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin

Adı Soyadı

Vergi No

Yetki Numarası

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin

Ticaret Unvanı

Vergi Numarası

Tespit İşlemini Yaptıran Kişinin

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

Vergi No / TC Kimlik No

Bağlı Olduğu Ticaret / Sanayi Odası

Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği

Dayanak Tespit

Sözleşmesinin

Sayısı

Tarihi

Konusu

 

I- Başlangıç ve Tespit İşleminin Konusu:

…………………….. vergi numaralı ve ……………………………………………….. …………………. adresinde yerleşik ……………………… ticaret unvanlı gerçek/tüzel kişi ile, 10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 11 inci maddesinin .….. fıkrasının ……. bendinde belirtilen tespit işleminin gerçekleştirilmesi ve sonucunun rapora bağlanması için, .../…/20.. tarihinde yapılan, ………. sayılı tespit sözleşmesine istinaden gerekli tüm araştırma ve incelemelerin tamamlanmasını müteakip .../…/20.. tarihi itibarıyla tespit edilen hususlar bu raporun konusunu oluşturmaktadır.

II- Genel Bilgiler

(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

- Tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Türkiye Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,

- Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,

- Tespit işlemini yaptıran kişiyi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi bulunan şahıslar (çalışanlar ve gümrük müşavirleri),

- Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.

III- Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

- Tespitlerin dayanağını oluşturan inceleme ve araştırmaların başladığı ve tamamlandığı tarihler,

- Söz konusu inceleme ve araştırmaların niteliği, uygulanan teknikler,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan ilgili mevzuat.

Bu bölümde raporda yer alan tespit/tespitlere dayanak oluşturan inceleme ve araştırmalar ile toplanan kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümün sonunda aşağıdaki ifadenin yer alması gerekmektedir: “Söz konusu tespitlere dayanak ve kanıt oluşturan bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü takdirde ibraz edilmek üzere, …./…./…./…./…./..../.... sayılı Tespit Dosyasında muhafaza edilmiştir.”

IV- Değerlendirmeler

(Bu bölümde rehberin ilgili bölümünde öngörülen tespitlerin yer alması gerekmektedir.)

V- Sonuç

(Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

- Raporun kaç sayfadan ibaret olduğu, düzenlendiği yer (il/ilçe),

- Raporun verileceği merci/merciler.

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

B-TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER

1- GENEL VE ÖZEL ANTREPO AÇILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü,

- Antrepo tipi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“……. tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Ticaret Bakanlığından izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran …………………………’nın ve tespite konu olan ……………………………………. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

1.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo olarak işletilecek alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletileceği,

- Antrepoyu işletecek olan kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.

1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliği Ek-80 çerçevesinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışı yapılacak olması halinde;

·                    Tespit raporunun gümrüksüz satış mağazası deposu için mi gümrüksüz satış mağazası için mi düzenlendiği,

·                    Mağaza için düzenlenmesi halinde mağazanın türü (giriş veya çıkış),

·                    Mağaza ve depo için gümrüklü sahada bulunduğu yer bilgisi ile mağazanın pasaport ve muayene alanına göre konumu (pasaporttan önce, muayeneden sonra gibi) .

1.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Ön incelemesi yapılan antreponun 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı,

- Gümrük Yönetmeliğinin, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışı yapılacak olması halinde Gümrük Yönetmeliği veya Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin antrepolarda aranacak şartlar ve niteliklerin yer aldığı ilgili maddesindeki hususların her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,

- Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin Gümrük Yönetmeliğinin başvuru ve izne ilişkin maddelerinde ve Gümrük Yönetmeliği Ek-80’de sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,

- Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,

- Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

1.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ ……… tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Ticaret Bakanlığından izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran ……………………………………’nın ve tespite konu olan …………………………………. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”

1.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

2- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ GENİŞLETME-DARALTMA BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN2”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki genişletme- daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit “ yazılır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“Tespite konu olan ………………………………………………. adresinde bulunan …….... kodlu antreponun, genişletme/daraltma başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

2.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,

- Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.

2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

2.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirdiği,

- Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan genelgelerin genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antreponun başvuru öncesindeki alanı,

- Antrepoda yapılması planlanan değişiklik sonucunda öngörülen alan.

2.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“…………………………………….…. adresinde bulunan ……….. kodlu antrepoya ilişkin alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve genişletme/daraltmaya ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”

2.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

3- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ TADİLAT BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

3.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN3”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki tadilat başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“Tespite konu olan ………………………………………………. adresinde bulunan ………… kodlu antreponun, tadilat başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

3.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

3.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,

- Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.

3.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

3.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği,

- Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda tadilata ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan genelgelerin tadilata ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antreponun başvuru öncesindeki durumu,

- Antrepoda yapılması planlanan tadilat sonucunda öngörülen durum.

3.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ …………………………………… adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve tadilata ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”

3.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

4- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

4.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN4”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“Tespite konu olan …………………………………………… adresinde bulunan ……….. kodlu antreponun, adres değişikliği başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

4.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

4.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,

- Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.

4.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

4.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin,

- Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan genelgelerin adres değişikliğine ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda “adres değişikliğine” ilişkin maddelerinde yer alan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,

- Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antreponun başvuru öncesindeki durumu,

- Antrepoda yapılması planlanan adres değişikliği sonucunda öngörülen durum.

4.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“……………………………………….. adresine taşınacak ………….. kodlu antreponun, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”

4.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

5- ANTREPO DEVİR İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ

5.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN5”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü,

- Antrepo tipi,

- Devralacak kişinin vergi numarası,

- Devralacak kişinin ticaret unvanı.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda …………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren …….….. kodlu antreponun işleticisi ……..………………………….’nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini …………………………….’e devredebilmek için Ticaret Bakanlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirip getirmediği, devralacak olan ……..………………………….’nin de gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olup olmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

5.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

5.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,

- Antrepo işleticisinin adı.

5.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

5.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Devir işleminin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Gümrük Yönetmeliğinin antrepo devriyle ilgili maddesinde ve Gümrük Yönetmeliği Ek-80’de sayılan niteliklerin her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,

- Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan genelgelerin devre ilişkin maddelerinde sayılan tüm şartları -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığının tespit edildiği,

- Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği,

- Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,

- Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,

- Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği.

5.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda .............................................................. adresinde faaliyet gösteren ............ kodlu antreponun işleticisi ...........................’nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini ...........................’e devredebilmek için Ticaret Bakanlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirdiği, devralacak olan ...........................’nin de antrepo işleticileri için aranan koşulları taşıdığı ve gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olduğu tespit edilmiştir.”

5.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

6- ÖZEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ

6.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN6”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“ .......................... tarafından .................. tarih aralığında beyan edilecek, ...........................Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ............... kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”

6.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

6.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,

- Antrepo işleticisinin adı,

- Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.

6.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik EK-1’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği,

- Çıkış işlemleri için Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadığının incelendiği.

6.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

- Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

6.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

a) Giriş işlemleri için;

“........................ sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ........................... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ............. kodlu antrepoya .../…/20.. tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.”

b) Çıkış işlemleri için;

“........................ sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ........................... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ............ kodlu antrepodan .../…/20.. tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”

6.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

- Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001),

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri,

- Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

• İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin ilişkin yapacağı bildirim,

• 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,

• İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi,

• İlgili kurumun eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bildirim.

7- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARIN FİZİKİ SAYIM YAPILARAK STOK KAYITLARININ TESPİTİ

7.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN7”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ........................... tarafından, ............................................................. adresinde faaliyet gösteren ............ kodlu antreponun ............ süreyle dönemsel sayımı yapılacak, giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

7.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

7.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,

- Antrepo işleticisinin adı.

7.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,

- Sayımın hangi esaslar dahilinde yapıldığı, sayımda kullanılan belgelerin neler olduğu,

- Genel ve özel antrepolar için, her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının incelendiği,

- Fiziki sayımı yapılarak stok kayıtlarına göre dönemsel tespite yönelik EK-2’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.

7.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği’ndeki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Antrepo stok kayıtlarının yapılan sayım sonuçlarıyla uyumlu olup olmadığı; uyumsuzluk tespit edilmiş olması durumunda eşya sayımının ayrıntıları,

- Antrepodaki eşya miktarının (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayım öncesi ve sonrasındaki düzeyi,

- Sayımda kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtlarına göre (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

- Antrepoda bulunan eşyanın fiilen (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

7.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ dönemi itibariyle .......... kodlu antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtları fiziki sayım yapılmak suretiyle incelenmiş ve antrepo defterinin/bilgisayar kayıtlarının ilgili beyanname ve/veya özet beyan kayıtlarına göre giriş çıkışlarında belirtilen cins, nevi, kap ve miktarları açısından uygun olduğu tespit edilmiştir.”

7.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

- Giriş veya çıkış işlemlerine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayılarını gösteren liste (İlgili belgenin sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001), bu belgelerin her biri kapsamında yer alan eşya türleri ve miktarları.

8- GENEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ

8.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN8”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Antrepo kodu,

- Antrepo adresi,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“ .......................... tarafından ...................... tarih aralığında beyan edilecek, ........................... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan .......... kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”

8.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

8.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,

- Antrepo işleticisinin adı,

- Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.

8.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik EK-1’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.

- Çıkış işlemleri için Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadığının incelendiği.

8.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

- Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

8.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

a) Giriş işlemleri için;

“........................ sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ........................... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ........... kodlu antrepoya ..................... tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.”

b) Çıkış işlemleri için;

“........................ sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ........................... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ........... kodlu antrepodan ...................... tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde işlemlerinin tamamlandığı ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”

8.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

- Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001),

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,

- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri,

- Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

• İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin ilişkin yapacağı bildirim,

• 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,

• İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi,

• İlgili kurumun eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bildirim.

9- ANTREPO REJİMİNE TABİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT

9.1- Genel Hükümler

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde yer alan AN9 tespit işleminin konusu, antrepo içerisinde veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinin, AN6-AN8 tespit işlemlerini yapan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespitidir.

AN9 tespit işlemi, bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın tamamı veya bir kısmı ya da aynı işleme tabi tutulmak kaydıyla birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın elleçleme işlemini kapsayabilir.

Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde hem AN9 hem de AN6/AN8 tespit raporu düzenlenir.

9.2- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

AN9 tespit sözleşmesi, geçerlilik süresi boyunca eşya sahibinin ilgili antrepo içerisinde veya dışında yapılacak tüm elleçleme işlemlerini kapsar. Bir AN9 tespit sözleşmesi, eşya sahibinin farklı antrepolardaki eşyasının elleçleme işlemlerinin tespiti için kullanılamaz.

AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve AN8 tespit sözleşmelerinin süresini aşamaz.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AN9”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit” yazılır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-İlgili gümrük müdürlüğü,

-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın bulunduğu antreponun kodu ve adresi,

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“……. kod numaralı antrepodaki eşyanın antrepo içerisinde veya dışında Gümrük Yönetmeliği EK-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

9.3 Elleçleme Faaliyetleri

9.3.1 Elleçleme İzni Başvurusu

a. Gümrük Yönetmeliğinin 335/1 Maddesi Uyarınca Elleçleme İzni

Gümrük Yönetmeliğinin 335/1 maddesi uyarınca münferiden yapılacak elleçleme işlemleri için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları ve asgari aşağıda belirtilen bilgileri içeren dilekçe ile denetleyici gümrük müdürlüğüne elleçleme izni almak için başvuruda bulunulur:

-AN9 tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,

-Elleçleme işleminin gerçekleştirileceği yer,

-Yapılacak elleçleme işleminin açıklaması,

-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın beyanname tarih ve sayısı,

-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın cinsi, nevi ve GTİP’i,

-Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın miktarı,

-Elleçleme işlemi yapacak firma ve adresi.

Birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın aynı elleçleme işlemine tabi tutulmak istenilmesi halinde, aşağıdaki tabloya uygun bir listeye başvuru dilekçesinde yer verilir.

Sıra no

Beyanname tarih ve sayısı

Cinsi ve nevi

GTİP’i

Miktarı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Başvuru, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

b. Gümrük Yönetmeliğinin 335/3 Maddesi Uyarınca Antrepo Açma Ve İşletme İzin Belgesinde Gösterilen Elleçleme İzni

Antrepo açma ve işletme izin belgesinde gösterilecek elleçleme iznine ilişkin başvurular, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır. Başvuruların; elleçlemeye konu eşyanın mahiyetine, cinsine, GTİP’ine ve elleçlemenin antrepo içerisinde veya antrepo dışında yapılacağına dair bilgileri içermesi gerekir.

Elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde, söz konusu başvuru, Gümrük Yönetmeliğinin 334/1 maddesi çerçevesinde denetleyici gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

Elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde, denetleyici gümrük müdürlüğü başvuruyu, görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletir. Söz konusu başvuru, Gümrük Yönetmeliğinin 334/1 maddesi çerçevesinde Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

Elleçleme izninin Gümrük Yönetmeliğinin 335/3 maddesine göre verildiği durumlarda, elleçlemeye konu antrepo beyannameleri için ayrıca elleçleme izni aranmaz. Ancak söz konusu antrepo beyannameleri hakkında denetleyici gümrük müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

9.3.2 Antrepo İçerisinde Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri

Antrepo içerisinde münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, madde 9.3.1’de belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Elleçleme işleminin tamamlanmasını müteakip EK4’deki tutanak düzenlenerek madde 9.6`da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde madde 9.3.3/a’da sayılan şartlar aranmaz.

Antrepo açma ve işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince elleçleme işleminin tamamlanmasını müteakip EK3’te yer alan tutanak düzenlenir ve madde 9.6`da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir.

9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri

a. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar

Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette bulunması,

-Ödenmiş sermayesinin asgari 10.000.000 TL olması,

-Sözleşme imzalanacak gerçek kişilerin, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamı; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması.

b. Antrepo Dışında Münferiden Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Antrepo dışında münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, öncelikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibi firmanın madde 9.3.3.a’da sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu şartların sağlanması durumunda, madde 9.3.1’de belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere antrepodan çıkışı esnasında EK4’te yer alan tutanak düzenlenerek eşya antrepodan çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip EK5/A’da yer alan tutanak düzenlenerek madde 9.6`da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu düzenlenir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Ayrıca elleçleme faaliyetinin Gümrük Yönetmeliğinin 334/4 maddesi kapsamında savunma sanayi ve havacılık sektörüne kullanılan eşyaya ilişkin olması ve söz konusu eşya sahibinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması halinde, haklı gerekçelerin bulunması koşuluyla, 6 aylık toplam süreye ilave olarak elleçleme izninin verildiği Bölge Müdürlüğünce 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

c. Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde Elleçleme İşlemlerinin Gösterildiği Durumlarda Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri

Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda, öncelikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibinin madde 9.3.3.a’da sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, elleçlemeye konu eşyanın antrepodan geçici çıkışı yapılmadan önce denetleyici gümrük müdürlüğüne, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yazı ile bilgi verilmesi gerekir. Gümrük Yönetmeliğinin 335/3 maddesi uyarınca elleçlemeye konu eşyanın antrepodan geçici çıkışı yapılmadan önce denetleyici gümrük müdürlüğüne yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yazı ile bilgi verilmesi gerekir. Söz konusu şartların sağlanması durumunda EK4’te yer alan tutanak düzenlenmek suretiyle eşya antrepo dışına çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip duruma göre EK5/A ya da EK5/B’de yer alan tutanak düzenlenir ve madde 9.6`da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir.

Elleçleme faaliyeti için antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın, antrepodan çıkış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi veya gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepo işleticisine bilgi verilir. Ayrıca elleçleme faaliyetinin Gümrük Yönetmeliğinin 334/4 maddesi kapsamında savunma sanayi ve havacılık sektörüne kullanılan eşyaya ilişkin olması ve söz konusu eşya sahibinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması halinde, haklı gerekçelerin bulunması koşuluyla, 6 aylık toplam süreye ilave olarak elleçleme izninin verildiği Bölge Müdürlüğünce 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

ç. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Ortak Hükümler:

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılacak serbest dolaşımda olmayan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri kadar teminat, denetleyici gümrük müdürlüğünce eşya sahibinden istenir. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına haiz eşya sahibinin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca verilmiş olan götürü teminatı da kullanılabilir.

Denetleyici gümrük müdürlüğünce, antrepodan geçici çıkışı yapılan elleçlemeye konu eşyanın ayniyat tespiti için gerekli önlemler (numune alma, fotoğraf vb.) alınır ve teminat kontrolü yapılır. Ayniyat tespiti esnasında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri de bulunur.

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepodan çıkışında, antrepoya geri gelişinde ve antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır. Elleçleme sonrasında, geçici çıkış yapılan eşya ile beraber antrepoya gelen serbest dolaşımda olan eşya antrepo rejimi kapsamında (7200 rejim kodu) antrepoya alınır.

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın elleçleme yapılacak adrese taşınması, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve eşya sahibi/temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Denetleyici gümrük müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde gümrük memuru da görevlendirilir.

Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda, işlemin tamamlanmadığı her ay için, eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK6’da yer alan tutanak düzenlenir.

Elleçleme faaliyeti tamamlanan eşyanın antrepo beyannamesine uygunluğu, miktarı ve ayniyat tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memurunca yapılır ve söz konusu eşyanın teminat işlemleri Gümrük Kanunu’nun 206 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde denetleyici gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

9.4 Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

9.4.1 Genel Bilgiler

AN9 tespit raporu, bir tespit sözleşmesi kapsamında yapılmış olan her bir AN9 tespit işlemi için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir.

Hazırlanacak tespit raporunun “Genel Bilgiler” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

-AN9 tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,

-Elleçleme işleminin gerçekleştirildiği yer,

-Yapılan elleçleme işleminin açıklaması,

-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın beyanname tarih ve sayısı,

-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın cinsi, nevi ve GTİP’i,

-Elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın miktarı,

-Elleçleme işlemi yapan firma ve adresi,

-Varsa ayniyat tespitine ilişkin açıklama,

-Antrepo dışında gerçekleştirilen bir elleçleme faaliyeti olması halinde teminat işlemlerine ilişkin açıklama.

Birden fazla antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın aynı elleçleme işlemine tabi tutulmak istenilmesi halinde, aşağıdaki tabloya uygun bir listeye başvuru dilekçesinde yer verilir.

Sıra no

Beyanname tarih ve sayısı

Cinsi ve nevi

GTİP’i

Miktarı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

9.4.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

-Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

-Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

-Yapılan elleçleme işleminin özelliğine uygun olarak gerekli tutanakların düzenlendiği,

-Süresi içinde elleçleme işleminin bitirildiği,

-Antrepo dışında elleçleme yapılan eşyanın antrepoya getirilmemesi ve gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda buna ilişkin belgelerin incelendiği,

-Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda, eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK6’da

yer alan tutanağın düzenlendiği (eşyanın antrepodan çıkışını müteakip işlemin tamamlanmadığı her ay için ayrıca düzenlenir),

-Yapılan elleçleme işleminin Gümrük Yönetmeliği EK63’de sayılan işlemlerden hangisi olduğu ve işlemin ayrıntılı olarak açıklanması,

-Eşyanın antrepoya geri gelip gelmediği, beraberinde eşya getirilip getirilmediği, serbest dolaşımda olan eşya ile birlikte paketlenip paketlenmediği,

-Elleçleme faaliyeti sonrasında antrepodan çıkan eşyanın asli niteliklerinin değişmediği,

-Antrepo dışında elleçleme yapılması durumunda elleçleme yapacak firmanın madde 9.3.3.a’da sayılan şartları taşıdığına ilişkin belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

-Yapılan elleçleme işleminin Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde sayılan işlemler arasında olduğu (elleçleme işleminin Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde gösterildiği durumlarda).

9.4.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun “Değerlendirmeler” bölümünün, bu Rehberin “A-Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

-Yapılan elleçleme faaliyetlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki elleçleme faaliyetlerine ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

-“Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde sayılan hususlarla ilgili olarak mevzuata aykırılık tespit edilmediği.

9.4.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde “Sonuç” bölümünde, bu Rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak ve seçenekli ifadelerden duruma uygun olanı kullanılmak suretiyle, aşağıdaki paragrafın açıkça yer alması gerekir: “………. kod numaralı antrepodaki […….... tarihli ve ……….. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ……... GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cins ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşyanın[1]] ……….…… (eşya sahibi) tarafından antrepo içerisinde/dışında Gümrük Yönetmeliği EK 63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işlemine ilişkin yerinde yapılan incelemeler sonucunda elleçleme işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve eşyanın antrepoda bulunduğu/antrepoya geri getirildiği/gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”

9.5 Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin ve elleçleme faaliyeti öncesi ve sonrasında eşyanın tespitine ilişkin tutanakların, antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda düzenlenecek tutanakların ve Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi eki elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve GTİP’i ile ilgili bilgileri içeren listenin yer alması gerekir.

9.6 Tespit Raporunun Gönderilmesi

Tespit raporu elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde sistem üzerinden gönderilir, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.

Elleçleme işlemi sırasında ve sonrasında mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda, durum derhal denetleyici gümrük idaresine bildirilir.

10-KISMİ VEYA TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU BAZI EŞYANIN REJİMİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ SÜRE UZATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN TESPİTİ

10.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “GC1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Kısmi veya tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bazı eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesi açısından tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil sayısı,

- Geçici ithalat türü (kısmi/tam),

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0910 (TPS-Geçici İthalat İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- GTİP kodu,

- GTİP açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ........................... Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ..................... GTİP’li/lerdeki ........................... cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

10.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

10.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin vergi numarası ve ticaret unvanı,

- İlgili gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil tarih ve sayısı,

- Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldığı,

- Eşyanın cinsi (mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numuneler gibi).

10.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

10.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşyanın kullanımının, geçici ithalat rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın dördüncü kısmında yer alan ilgili maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Eşyanın geçici ithalat izni kapsamında tahsis yerinde, tahsis amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde olarak kullanılıp kullanılmadığı,

- Eşyanın ithal anındaki niteliğinin muhafaza edilip edilmediği.

10.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ........................... Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ........................... GTİP’li/lerdeki ........................... cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olduğu (olumlu) tespit edilmiştir.”

“........................ sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ........................... Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ........................... GTİP’li/lerdeki ........................... cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olmadığı (olumsuz) tespit edilmiştir.”

10.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

11- NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT

11.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “NK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Eşyanın öngörülen süre dahilinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil numarası,

- İzin veren gümrük idaresi,

- Denetleyici gümrük idaresi,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- GTİP,

- GTİP açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen .................. sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ................. sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ........................ GTİP’li .................... cinsi eşyanın .../ .../ 20.. tarih ve ................ sayılı nihai kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

11.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

11.1.2.1 Genel Bilgiler

Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,

- Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,

- Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,

- Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

- Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,

- Teminatın tutarı,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,

- Hesapların/Kayıtların türü,

- Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere bir başka firmaya gönderilmesi durumunda, bu işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı.

11.1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

11.1.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,

- İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları,

- Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;

·           Eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,

·           Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı.

11.1.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ ........................... tescil sayılı ..../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ........................... GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”

11.1.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

11.2- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT

11.2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “NK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına

ise “Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için gümrük kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil numarası,

- İzin veren gümrük idaresi/idareleri,

- Denetleyici gümrük idaresi/idareleri,

-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Dahilde İşleme İzin Belgesi tarihi,

- Dahilde İşleme İzin Belgesi sayısı,

-Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- GTİP,

- GTİP açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................... Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ................ sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ................ sayılı nihai kullanım izin başvuru formu/formları ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ................... GTİP’li .................... cinsi eşyanın .../.../20..tarih ve .............. sayılı nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

11.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

11.2.2.1 Genel Bilgiler

Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin olarak her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,

- Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,

-Dahilde İşleme İzin Belgesinin/Dahilde İşleme İzninin süresi,

- Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,

- Hesapların/Kayıtların Türü.

11.2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

11.2.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,

- İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları,

- İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edilip edilmediği,

- Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;

·           Eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,

·           Eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı.

11.2.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilen ....................... tescil sayılı .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ...................... GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu ve Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğarak ihraç edildiği/kısmen ihraç edildiği/ihraç edilmediği tespit edilmiştir.”

11.2.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

12- GÜMRÜK İDARELERİNCE VERİLEN DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİ KAPSAMINDAKİ EŞYA İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMLARINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT

12.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “DR1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil sayısı,

- İzni veren gümrük müdürlüğü,

-Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünce ...................... tescil sayılı ve .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

12.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

12.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Dahilde işleme iznine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

- Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,

- Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,

- Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanağın tarih/sayısı,

- İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,

- Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri, ihracat beyannamesi/beyannamelerine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri.

12.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının hesaplandığı,

- Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

12.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yapılan ek süre talebine esas haklı sebebin ne olduğu,

- İzin kapsamı üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamının gerçekleştirilememesinde ilgili firmanın ihmal veya kusurunun bulunmadığı,

- İşleme faaliyetinin, ilgili dahilde işleme izninde belirtilen şekilde devam ettiği,

- Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştiği durumda; ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların esas alınarak, taahhüt edilen ihracat miktarının en az % 25’inin ihracatının gerçekleştirildiği,

- İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanarak, üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %25’i olduğu,

- İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının kısmen gerçekleştiği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanması ile ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların da esas alınarak, stoklarda bulunan miktarla birlikte toplam miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25’i olduğu,

- Tamir amaçlı alınan dahilde işleme izinlerinde, tamir amaçlı olarak ithal edilen eşyanın, giriş ayniyatına uygun olarak bulunup bulunmadığı ile izin konusu tamir işleminin en az % 25’inin gerçekleştirildiği,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

12.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ Gümrük Müdürlüğünce ....................... tescil sayılı ve .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirildiği tespit edilmiş olup haklı sebebe dayalı süre uzatım talebinin dahilde işleme rejimi mevzuatı hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”

12.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesi uyarınca, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderecek ve raporun bir örneğini yükümlüye sunacaklardır.

12.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:

- İthalata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,

- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin örneği,

- Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanak,

- Ek süre talebine esas haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi/belge,

- 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği.

13 - TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU ÖZEL NİTELİKLİ EŞYANIN KULLANIMI SONUCUNDA ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN HANGİ ORANDA TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDEN İHRAÇ EDİLDİĞİNİN TESPİTİ

13.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “GC2”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin hangi oranda Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiğinin tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil sayısı,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0910 (TPS-Geçici İthalat İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- GTİP kodu,

- GTİP açıklaması,

- Varsa sözleşme veya gönderici firma yazısının tarih ve sayısı.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli ................. sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ...................... GTİP’li/lerdeki .................. cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen miktarı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

13.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

13.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin ticaret unvanı,

- Geçici ithalat konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil sayı ve tarihi,

- Eşyanın cinsi,

- Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler,

- Geçici ithalat konusu eşyanın kullanımı sonucu elde edilen eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri.

13.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

13.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtları üzerinden geçici ithalata konu eşyanın kullanımı sonucu üretilen eşyanın hangi oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden rejimin öngördüğü oranda ihraç edildiği,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

13.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli .................... sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ........................... GTİP’li/lerdeki ...................... cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün ............... sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri ile % .......’inin Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiği tespit edilmiştir.”

13.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

14- GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İBRA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİT

14.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “GK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin TCGB tescil tarihi,

-TCGB tescil sayısı,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0971 (TPS-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- İlgili gümrük müdürlüğü,

- Gümrük rejimine tabi eşyanın GTİP’i,

-GTİP açıklaması,

-İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin TCGB tescil tarihi,

-TCGB tescil sayısı,

-İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulduğu gümrük müdürlüğü,

- İşlenmiş ürünün GTİP’i,

-GTİP açıklaması.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ vergi numaralı ........................... ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin ........................... tarihli Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvurusu üzerine ........................... Gümrük Müdürlüğü’nce Tek Pencere Sistemi kapsamında verilen ................ nolu e-belge kapsamı ................... GTİP’li ..................... kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın ................... süre içerisinde işlenerek .................... GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da ........................... Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ............. sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili e-belgedeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

14.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

14.2 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,

- Eşyanın cinsi,

- Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.

14.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

14.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

14.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ tarih/sayılı e-belge kapsamı ............................... tarafından tescil edilen ........................... no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyaya ilişkin gümrük kontrolü altında işleme rejimi ibra işleminin yapılmasının uygun olduğu (olumlu) tespit edilmiştir.”

“........................ tarih/sayılı e-belge kapsamı ............................... tarafından tescil edilen ........................... no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyaya ilişkin gümrük kontrolü altında işleme rejimi ibra işleminin yapılmasının uygun olmadığı (olumsuz) tespit edilmiştir.”

14.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesi uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine ilişkin tespit raporu sistem vasıtasıyla gönderilecek ve raporun bir örneği yükümlüye sunulacaktır.

14.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

15- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN[2] SIHHAT VE DOĞRULUKLARI İLE İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ

15.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “SK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin sıhhat ve doğrulukları ile ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-A.TR Dolaşım Belgesinin numarası/menşe ispat belgesinin numarası,

- Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve ........................... (ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin[3] orijinal olup olmadığı, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu belgeler kapsamı

eşyanın serbest dolaşımda/belgede belirtilen menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”

15.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

15.2.1 Genel Bilgiler

Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin numarası/menşe ispat belgesi numarası,

- Belgelerin ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları,

- Menşe ispat belgesi kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- Menşe ispat belgesi ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4’lü tarife pozisyonu.

15.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin orijinal olduğu,

- A.TR Dolaşım Belgesi/menşe ispat belgesi için onay gerekip gerekmediği ile gerekiyorsa yetkili kişi, kurum veya kuruluşlarca onaylandığı,

- A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgesi için bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- Menşe ispat belgesi kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

15.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin orijinal olduğu,

- A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu,

- Menşe ispat belgesinde kayıtlı eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Menşe ispat belgesinde kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edildiği veya,

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmelikte yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- A.TR Dolaşım Belgesinde/menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgesi için bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- A.TR Dolaşım Belgesinin/menşe ispat belgesinin “sonradan verilmiştir” veya “ikinci nüsha” olması halinde ilgili mevzuatın buna ilişkin hükümlerinin yerine getirildiği.

15.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, duruma uygun aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan ...........................seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesinin/ menşe ispat belgesinin orijinal olduğu, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, (Bakanlıkça yetki verilen kişilerce onaylandığı)[4] söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda/ ...........................menşeli olduğu tespit edilmiştir.”

15.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesi uyarınca, sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin doğruluğunun tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporu sistem vasıtasıyla gönderilecek ve raporun bir örneği tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.

15.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.

16- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ

16.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “INF4”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Tedarikçi beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem),

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının;

·           Başlangıç tarihi,

·           Bitiş tarihi,

- A.TR Dolaşım Belgesi sayı tarihi,

- Fatura sayı tarihi,

- Eşyanın 4’lü tarife posizyonu,

- Menşe ülke.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ........................... (ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 Bilgi Formu talep edilen “Uzun/Kısa Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”

16.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

16.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

- Tedarikçi beyanının tarihi,

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının;

·           Başlangıç tarihi,

·           Bitiş tarihi,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi/gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR Dolaşım Belgesinin/Belgelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura/faturalar tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4’lü tarife pozisyonu.

16.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile ilişkilendirildiği,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

16.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- 28.9.2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın beyanda belirtildiği gibi ........................... ülke menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edildiği veya

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu.

16.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ........................... (ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 Bilgi Formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtildiği gibi ........................... ülke menşeli olduğu tespit edilmiştir.”

16.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesi uyarınca, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporu sistem vasıtasıyla gönderilir ve bir örneği tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.

16.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.

17- TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURUSUNA KONU EŞYALARIN MENŞE KURALLARINA UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ

17.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “EU2”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşe kurallarına uygunluğunun tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- İhracatı yapılacak eşyanın 4’lü tarife pozisyonu,

- İhracat yapılacak ülke veya ülke grubu.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde yapılacak ihracatta kıymet sınırlaması olmaksızın fatura beyanı ve/veya EUR.MED fatura beyanı düzenlemeye ilişkin olarak Ticaret Bakanlığından onaylanmış ihracatçı yetkisi almak için hazırlanan başvuru dosyasında yer almak üzere bu tespiti yaptıran ........................... tarafından başvuru konusu ........................... 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ........................... isimli eşyanın üretim prosedürü, menşeine ilişkin verilerin doğruluğu ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliği araştırılarak bu sözleşmeye taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”

17.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

17.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edileceği,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın 4’lü tarife pozisyonu.

17.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığının incelendiği,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşya için ilgili yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve yönetmeliğin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin edilişine ilişkin belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

17.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığı,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın;

• Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilip edilmediği veya,

• Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

• Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- Eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşyanın yukarıda belirtilen kurallara uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.

17.3. Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında ihracatı yapılmak istenen ........................... 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ...........................’ya ihracatı yapılacak ........................... isimli eşyaya ilişkin olarak, gerek üretim prosedürünün, gerekse destekleyici bilgi ve belgelerin kontrolü sonucunda söz konusu eşyanın menşe kazanma kurallarını karşıladığı/karşılamadığı ve başvuru sahibinin hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliğine sahip olduğu/olmadığı anlaşılmıştır.”

17.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderecek ve raporun bir örneğini yükümlüye sunacaklardır.

17.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde:

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin bilgilerin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir.),

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir),

- Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- Tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

18- İTHAL EDİLEREK KULLANILMIŞ OLAN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA YASAL BELGE SAKLAMA SÜRESİ DOLDUĞUNDAN İTHALE İLİŞKİN TEVSİK EDİCİ BELGELERİ BULUNMAYAN EŞYANIN İHRACATINDA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN İHRAÇ EŞYASININ SERBEST DOLAŞIM STATÜSÜNÜN TESPİTİ

18.1. Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “AT1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak belirlenmesi” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,

- Eşyanın ihraç edileceği ülke ismi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ ticaret unvanlı kişi adına düzenlenen ve ........................... (ülke) gümrük idaresine ibraz edilecek olan A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı daha önce ithal edilmiş ve kullanılmış olan ihraç eşyasının ithaline ilişkin tevsik edici belgeler 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen yasal belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığından, söz konusu eşyanın serbest dolaşım statüsünün, bu statüyü belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”

18.2.Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

18.2.1. Genel Bilgiler

Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın hangi ülkeye ihraç edileceği.

18.2.2. Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

-Hakkında tespit yapılan eşyaya ilişkin serbest dolaşım statüsünün belirlenmesine ve A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

18.2.3. Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

-A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı,

-A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtlarının mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu.

18.2.4. Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

"Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan ........................... seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı daha önce ithal edilerek, kullanılmış olan eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtlarının incelenmesinden söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda olduğu tespit edilmiştir."

Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak tespitinin yapıldığına gerekçeli olarak yer verilecektir.

18.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve raporun bir örneğini yükümlüye sunar.

18.4. Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

19- TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEBİNDE BULUNAN YÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN ÇOK ZOR DURUM TESPİTİ

19.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “ZD1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülere ilişkin çok zor durum tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil sayısı ve tarihi (Ek tahakkuk ve/veya para cezasının beyannameden kaynaklandığı durumlarda),

- Ek tahakkuk kararı sayısı ve tarihi,

- Para cezası kararı sayısı ve tarihi,

- İlgili gümrük müdürlüğü,

- Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 3 no.lu ekinde yer alan Başvuru Formu tarihi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğüne yapılan .../.../20.. tarihli başvuru konusu, başvuru tarihi itibarı ile toplam ………….TL borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesi amacıyla çok zor durum hali tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

19.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

19.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Gelir eksiği ve/veya para cezasına konu gümrük beyannamelerinin tescil tarihi ve sayısı,

- Ek tahakkuk ve/veya para cezası kararlarının tarih ve sayısı,

- Taksitlendirilmesi talep edilen borcun türü, vadesi ve toplamının gösterildiği liste.

19.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelenmesi sonucu yapılan tespitler,

- Mali durum belgelerinden elde edilen ve çok zor durum tespiti için kullanılan bilgilerin özetlendiği tablolar,

- Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 21 inci maddesi uyarınca yapılan likidite oranının tespitine ilişkin hesaplama.

19.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yapılan mali inceleme ve hesaplama sonucunda çok zor durum halinin mevcut olduğu,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

19.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“Yapılan inceleme ve hesaplamalar sonucunda .................................. ‘nin ........................ Gümrük Müdürlüğüne yapılan .../.../20.. tarihli başvurusuna konu, başvuru tarihi itibarı ile toplam ………….TL. borcunu defaten ödemesi halinde çok zor duruma düşeceği (olumlu) tespit edilmiştir.”

“Yapılan inceleme ve hesaplamalar sonucunda .................................. ‘nin ........................ Gümrük Müdürlüğüne yapılan .../.../20.. tarihli başvurusuna konu, başvuru tarihi itibarı ile toplam ………….TL. borcunu defaten ödemesi halinde çok zor duruma düşmeyeceği (olumsuz) tespit edilmiştir.”

19.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve raporun bir örneğini yükümlüye sunar.

19.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:

- Çok zor durum tespiti için kullanılan tasdikli mali durum belgeleri,

- Yapılan hesaplamalara esas olan çalışma belgeleri,

- Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu örneği.

20- GÜMRÜK KANUNU’NUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA BEYANNAMEDE YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİNE ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT.

20.1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMI İHRACAT BEYANNAMESİ ÜZERİNDE, GÜMRÜK KANUNUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA EŞYANIN TESLİMİNDEN SONRA, YAN SANAYİCİ BİLGİSİNE İLİŞKİN DÜZELTME YAPILMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT

20.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “BD1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit” yazılır. Her bir Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi için bir sözleşme düzenlenir ve sözleşmelere aynı Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla beyannameye ilişkin bilgi girilebilir.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil sayısı,

- Dahilde işleme iznine konu eşya ise;

 İzni veren gümrük müdürlüğü,

 Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Dahilde işleme izin belgesine konu eşya ise;

·           DİİB sayısı,

·           DİİB tarihi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünce ........................... tescil sayılı ve .../.../.... tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri üzerinde, eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltilme yapılması talebi ile ilgili koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

20.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

20.1.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Dahilde işleme izni söz konusu ise;

·           Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

·           İzne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

·           Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,

·           İzin süre sonu,

- Dahilde işleme izin belgesi söz konusu ise;

·           DİİB tarih ve sayısı,

·           DİİB’nin verildiği kişinin adı,

·           DİİB süre sonu,

·           Düzeltme yapılmak istenen dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi tescil tarihi ve sayısı ile beyanname kapanma tarihi,

·           İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı yan sanayici bilgisi.

20.1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Yan sanayicinin DİİB/izin kapsamı eşyayı üretebilecek kapasitede olup olmadığına ilişkin tespitin, ilgili destekleyici belgelerle birlikte yapıldığı bilgisi,

-İhracat beyannamesine konu eşyanın üretiminin tamamının veya bir kısmının veya üretiminin bir alt aşamasının, beyannamede düzeltme yapılmak suretiyle kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin, söz konusu firmanın üretim yerinde tespitin yapıldığı bilgisi,

- Yan sanayicinin muhasebe kayıtları, fatura ve diğer belgeleri ile bunlara ilişkin tutulması gereken yasal defterleri üzerinden DİİB/izinde belirtilen üretimin ilgili firma tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tespitin yapıldığı bilgisi.

20.1.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- İhracat beyannamesine konu eşyanın üretiminin tamamının/bir kısmının/üretiminin bir alt aşamasının, beyannameye eklenmek istenen yan sanayici tarafından gerçekleştirildiği bilgisi,

- Söz konusu yan sanayici bilgisinin, ilgili DİİB/izinde kayıtlı olduğu ve işlemlerin DİİB/izinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiği bilgisi,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu bilgisi.

20.1.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ Gümrük Müdürlüğünce ............... tescil sayılı ve .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından, beyannamenin bağlı olduğu DİİB/izinde kayıtlı bilgilere uygun şekilde, beyanname konusu eşyanın tamamının/bir kısmının/üretiminin bir alt aşamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.”

20.1.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve raporun bir örneğini yükümlüye sunar.

20.1.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:

- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,

- İhracat beyannamesi üzerinde, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen yan sanayici tarafından, beyanname konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının veya üretiminin bir alt aşamasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belge örnekleri (fatura, kapasite raporu vb.),

-DİİB/0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği.

20.2. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMI İHRACAT BEYANNAMESİ ÜZERİNDE, GÜMRÜK KANUNUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA EŞYANIN TESLİMİNDEN SONRA, DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)/DAHİLDE İŞLEME İZNİ SAHİBİ BİLGİSİNE İLİŞKİN DÜZELTME YAPILMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT

20.2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “BD1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına esas teşkil edecek tespit” yazılır. Her bir Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi için bir sözleşme düzenlenir ve sözleşmelere aynı Dahilde İşleme İzni/Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla beyannameye ilişkin bilgi girilebilir.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil sayısı,

- Dahilde işleme iznine konu eşya ise;

·           İzni veren gümrük müdürlüğü,

·           Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Dahilde işleme izin belgesine konu eşya ise;

·           DİİB sayısı,

·           DİİB tarihi.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:

“..................................... Gümrük Müdürlüğünce ................. tescil sayılı ve .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, eşyanın tesliminden sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılması talebi ile ilgili koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

20.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

20.2.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Dahilde işleme izni söz konusu ise;

·           Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

·           İzne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

·           Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,

·           İzin süre sonu,

- Dahilde işleme izin belgesi söz konusu ise;

·           DİİB tarih ve sayısı,

·           DİİB’nin verildiği kişinin adı,

·           DİİB süre sonu,

·           Düzeltme yapılmak istenen dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat beyannamesi tescil tarihi ve sayısı ile beyanname kapanma tarihi,

·           İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı DİİB/İzin sahibi bilgisi,

·           İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı aracı ihracatçı firma bilgisi.

20.2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- İlgili DİİB/izin üzerinde kayıtlı aracı ihracatçı firma bilgisinin, düzeltme talep edilen beyannamede kayıtlı ihracatçı firma bilgisi ile uyumlu olduğu,

-İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, DİİB’de/izinde taahhüt edilen ihracatı, DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştirmek üzere, DİİB/izin sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş olduğu,

- İhracat beyannamesine konu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiği.

20.2.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, Aracı İhracatçı Firma sıfatıyla, DİİB/izin sahibi firma tarafından eşyanın ihracatını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş olduğu,

- İhracat beyannamesine konu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiği,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin (sözleşme, ticari kayıt, fatura vb.) mevcut, güncel ve geçerli olduğu bilgisi.

20.2.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ Gümrük Müdürlüğünce .................. tescil sayılı ve .../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, eşyanın tesliminden sonra düzeltme işlemi ile kaydedilmek istenen DİİB/İzin sahibi firma bilgisinin, beyannamede kayıtlı DİİB/İzin üzerinde yer alan DİİB/İzin sahibi firma bilgisi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.”

20.2.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve raporun bir örneğini yükümlüye sunar.

20.2.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:

- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,

- İhracat beyannamesi konusu eşyanın, beyannamede kayıtlı ihracatçı firma (aracı ihracatçı) tarafından, ilgili DİİB/İzin sahibi firmadan tedarik edildiğine ilişkin bilgi ve belge örnekleri (fatura vb.),

-İlgili beyannamede kayıtlı ihracatçı firmanın, belge/izin sahibi firma tarafından DİİB’de/izinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş olduğuna ilişkim bilgi ve belge örnekleri (ticari kayıt, sözleşme vb.),

- DİİB/0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belgenin bir örneği.

21- TAKAS İŞLEMLERİNDE KKDF MUAFİYETİ UYGULAMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT

21.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “TK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Gümrük beyannamesinde ödeme şekli takas olarak beyan edildiği durumlarda KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespit” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-Gerçek kişiler için; ad, soyad ve TC kimlik numarası,

- Tüzel kişiler için; firmanın ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası,

- Tek Pencere Portal Sisteminde doldurulan Takas İşlemleri Takip Formunun muhatap alındığı gümrük idaresi,

- Takas İşlemleri Takip Formunun onay kodu.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır;

“........................ TC/vergi kimlik numaralı ............................................. tarafından .................... Gümrük Müdürlüğüne verilen onay kodlu Takas İşlemleri Takip Formu ile yapılacağı taahhüt edilen ithalat ve ihracatların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan kısmı için tahsili gereken KKDF tutarı ve bu tutarın yatırılıp yatırılmadığı hususları rapora bağlanacaktır.”

21.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

21.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Gerçek kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ad, soyad ve TC kimlik numarası,

- Tüzel kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Türkiye Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,

-Tüzel kişilerde, tespit işlemini yaptıran firmanın vergi kimlik numarası,

- Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,

- Takas İşlemleri Takip Formunun muhatap alındığı gümrük idaresi,

- Takas İşlemleri Takip Formunun onay kodu,

-Alıcı ve satıcı firma arasındaki ilişki,

- Firmanın takas işlemine ihtiyaç duymasına ilişkin gerekçeler.

21.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

-Takas işlemlerinin Takas İşlemleri Takip Formunda belirtilen gerçek kişi veya tüzel kişiler arasında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

- Takas İşlemleri Takip Formuna kaydedilen ithalat ve ihracatlara ilişkin bilgilerin doğru kaydedilip kaydedilmediği,

-Takas işlemi kapsamında yapılan ithalat ve ihracat beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri ile tescil edildiği gümrük müdürlüğü/müdürlükleri,

- Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların ilk ithalat/ihracat beyannamesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanıp tamamlanmadığı,

- Takas İşlemleri Takip Formunda yapılacağı beyan edilen ithalatın ve ihracatın gerçekleşme durumu (GTİP, miktar ve tutar olarak),

- Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında hesaplanan KKDF tutarı ve bu tutar için verilen teminat tutarı listesi,

- KKDF muafiyeti uygulanacak ithalat miktarı ve tutarı,

- Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatın ihracatı aşıp aşmadığı, ithalat fazla ise fazla ithalatın miktarı, tutarı ve fazla ithalata tekabül eden ve tahsili gereken KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tutarı,

-KKDF tutarının yatırılıp yatırılmadığı,

- İade edilecek teminat tutarının, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında listesi,

- Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan ve incelenen belgelerin neler olduğu.

21.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

-Takas işleminin 02.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelgede yer alan koşullara uygun olup olmadığı,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

21.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ TC/vergi kimlik numaralı .................................................... tarafından .................... Gümrük Müdürlüğüne muhatap Takas İşlemleri Takip Formunda yapılacağı taahhüt edilen ……….........tutarında ithalatın ve ......…………. tutarında ihracatın 02.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan ………… tutarındaki kısmı için ……………… tutarında KKDF’nin ödendiği tespit edilmiştir.”

21.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve bir örneğini yükümlüye sunar.

22- DR2, DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYANIN İHRAÇ EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN BÜNYESİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TEKNİK, BİLİMSEL VEYA İDAREDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE TESPİT EDİLEMEMESİ HALİNDE YAPILACAK TESPİT

22.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “DR2”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB tescil tarihi,

- İthalat ve ihracat beyannamesinin/beyannamelerinin TCGB tescil numarası,

- İzni veren gümrük idaresi,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- İthal eşyasının GTİP’i ve açıklaması,

- İşlem görmüş ürünün GTİP’i ve açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ........................... sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannamesi ile ithal edilen ........................... GTİP’li ........................... cinsi eşyanın .../.../20.. tarih ve ........................... sayılı dahilde işleme izni kapsamında .../…/20.. tarihli ve ................... sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

22.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

22.2.1- Genel Bilgiler

Her bir dahilde işleme izni kapsamı eşya için hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı/unvanı,

- Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,

- İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,

- Dahilde işleme izni kapsamı ithal eşyasının GTİP’İ, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

- İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

- Varsa yan sanayici firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,

- Varsa aracı ihracatçı firmanın vergi numarası ve adı/unvanı,

- Kanıtlayıcı hesapların/kayıtların/belgelerin türü.

22.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

- Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmaya ait belgelerin de neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

22.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

- Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere yan sanayici firmaya gönderilmesi durumunda yan sanayici firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,

- Dahilde işleme izni kapsamı eşyanın aracı ihracatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda aracı ihracatçı firmanın da muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı.

22.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“ ........................... tescil sayılı ..../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ........................... GTİP’li ithal eşyasının Dahilde İşleme İzninde öngörülen işleme faaliyetine tabi tutularak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığı (olumlu) tespit edilmiştir.”

“ ........................... tescil sayılı ..../.../20.. tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ........................... GTİP’li ithal eşyasının Dahilde İşleme İzninde öngörülen işleme faaliyetine tabi tutularak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığı tespit edilememiştir (olumsuz).”

22.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporu sistem vasıtasıyla gönderir ve bir örneğini yükümlüye sunar.

22.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

23 - GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLMİŞ ÜRÜNÜN MİKTARINA İLİŞKİN TESPİT

23. 1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “GK2”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespit” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin TCGB tescil tarihi,

- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin TCGB tescil numarası,

- İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin TCGB tescil tarihi,

- İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin TCGB tescil numarası,

- İzni veren gümrük idaresi,

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0971 (TPS-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulan eşyanın GTİP’i ve açıklaması,

- İşlem görmüş ürünün GTİP’i ve açıklaması,

- İlgili gümrük müdürlüğü.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ vergi numaralı ........................... ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin ........................... Gümrük Müdürlüğü’nce verilen ........................... no.lu İzin Belgesi kapsamı ........................... GTİP’li ........................... kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın ........................... kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak ........................... GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da ........................... Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ...........................sayı ve .../…/20.. tarihli gümrük beyannameleri ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

23.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

23.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tek Pencere Sistemi tarafından 0971 (TPS-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,

- Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,

- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin TCGB tescil tarihi

- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin TCGB tescil numarası,

- İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin TCGB tescil tarihi,

- İşlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasına ilişkin TCGB tescil numarası,

- Eşyanın cinsi,

- İşlenecek ürünlerin ithalatına ve nihai ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,

- İşlenecek ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

- İşlem görmüş ürünün GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,

- Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı,

- Kanıtlayıcı hesapların/kayıtların/belgelerin türü.

23.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

23.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Rejim kapsamında işlenmek üzere ithal edilen eşyanın ne kadarının serbest dolaşıma sokulan eşya bünyesinde kullanıldığının ortaya konulması,

- Firmanın muhasebe ve stok kayıtları ile gerek görülmesi halinde diğer kanıtlayıcı belgelere göre eşyanın işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı,

- Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

- Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.

23.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin doldurulması ve aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“........................ tarih/sayılı izin belgesi kapsamı ........................... tarafından tescil edilen ........................... no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyadan gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ........................... kg/m/adet/m2 kadarı kullanılarak ………………… kg/m/adet/m2 ........................... GTİP’li işlem görmüş eşya elde edildiği tespit edilmiştir.”

23.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nin 4/A maddesinin beşinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine esas teşkil etmek üzere tespit raporunun bir örneği beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp en son takip eden ayın 10’una kadar sistem vasıtasıyla gönderilir ve bir örneği yükümlüye sunulur.

23.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

24 - ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ MÜRACAATINA İLİŞKİN BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİ

24.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5.A’da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “OK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-Gerçek kişiler için; ad, soyad ve TC kimlik numarası,

- Tüzel kişiler için; firmanın ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası.

(17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“……………… Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak ........................ TC/vergi kimlik numaralı.................................................... kişinin/firmanın Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan özel koşulu ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)`nin 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)`nin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu sağlayıp sağlamadığı hususları tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanacaktır.”

24.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesini kapsayan OK1 tespit kodlu raporlar 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)`nin 8 no`lu ekine uygun olarak düzenlenir.

25- METAL HURDA TESPİT İŞLEMLERİ

25.1-Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “MH1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda kendi orijinal kullanımlarına uygun olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil numarası,

- GTİP kodu,

- GTİP açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ........................... sayı ve ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin ……….. kalem(ler)inde kayıtlı …….…….. GTİP’i ile metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline geldiği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

25.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

25.2.1 Genel Bilgiler

Eşyanın ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelip gelmediğinin tespitine ilişkin olarak düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Gümrük beyannamesi tescil tarih ve sayısı,

-Eşyanın beyan edildiği GTİP,

-Eşyanın mevcut durumu,

-Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,

-Teminatın tutarı,

-Yapılacak işlemin niteliği, işlemin amacına uygun olarak eşyanın ilk şekillerinden başka bir eşya haline gelmesini sağlayıp sağlamadığı.

25.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin fiziki olarak ve bilgi/belge üzerinden yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan eşya ile ilgili belgelerin neler olduğu ve gümrük idaresi ile yapılan yazışmalar, muhasebe kayıtları dahil bu belgelerin incelendiği,

-Eşyanın firmanın tesisine intikal etmiş olduğunun kamera kayıtları, sevk irsaliyesi gibi bilgi, belge, veri, görüntü vb. üzerinden tespiti,

-Eşyanın firma tesisinde yapılan işlem sonucunda kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden başka bir eşya haline getirildiğinin tevsikini teminen işlem görmüş eşyanın firma stoklarında yer alıp almadığının, yer almıyorsa bu eşyanın satışının muhasebe kayıtları dahil olmak üzere firma kayıtları üzerinden belgelendirilmesi.

25.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Eşyanın ilk şekillerinden başka bir eşya haline gelmesi için yapılan kırma, kesme vb. işlemlerin tanımlanması ve söz konusu işlemler neticesinde eşyanın kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti.

25.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“ ............................ tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin …… kalem(ler)inde kayıtlı ………. GTİP’li eşyanın yapılan işlem(ler) neticesinde kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline geldiği (olumlu) tespit edilmiştir.”

“.............................. tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin …… kalem(ler)inde kayıtlı ………. GTİP’li eşyanın yapılan işlem(ler) neticesinde kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan, ilk şekillerinden farklı bir eşya haline gelmediği (olumsuz) tespit edilmiştir.”

25.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

26-TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİNE TABİ EŞYANIN ÖNLEM KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ TESPİT İŞLEMLERİ

26.1 Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “TP1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Kapanmış beyannamelerde İthalat Rejimi Kararının 4’üncü maddesinde sayılan önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB tescil tarihi,

- TCGB tescil numarası,

- GTİP kodu,

- GTİP açıklaması.

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ........................... sayı ve ..../.../…. tarihli gümrük beyannamesi[5] muhteviyatı .…/…./….. tarihli ve ……. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ……………………..………[6] uyarınca önleme tabi eşyanın önlem kapsamında bulunup bulunmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

26.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

26.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Gümrük beyannamesi[7] tescil tarih ve sayısı,

-Eşyanın beyan edildiği GTİP[8],

-Eşyanın beyan edildiği ticari tanımı[9],

-Eşyanın beyan edildiği GTİP’in tabi bulunduğu İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde sayılan mevzuat (Yayımlandığı Resmî Gazete tarih ve sayısını içerecek şekilde).

26.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin fiziki olarak ve/veya bilgi/belge üzerinden yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan eşya ile ilgili belgelerin neler olduğu ve gümrük idaresi ile yapılan yazışmalar, muhasebe kayıtları dahil bu belgelerin incelendiği.

26.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

…/…/…. tarih ve …….. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ……………..……..[10] uyarınca GTİP itibariyle önleme tabi olmakla birlikte kapsam dışı olarak beyan edilen eşyanın gümrük işlemleri sırasında önlem kapsamında olup olmadığının mevcut bilgi ve belgelerden tespitinin mümkün olmaması durumunda gümrük idaresince gerekli görülmesi üzerine beyannamenin kapanmasından sonra kapsam dışı beyanın doğruluğunun tespiti.

26.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir:

“ ........................................... tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin[11] ……. kalem(ler)inde kayıtlı .....….. GTİP’li eşyanın yapılan değerlendirmeler neticesinde …/.../…. tarih ve …..…. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ……………………......[12] kapsamı dışında olduğuna ilişkin yapılan beyana uygun olduğu (olumlu) tespit edilmiştir.”

“ ........................................... tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin[13] ……. kalem(ler)inde kayıtlı .....….. GTİP’li eşyanın yapılan değerlendirmeler neticesinde …/…/…. tarih ve ……. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan …………………..….[14] kapsamı dışında olduğuna ilişkin yapılan beyana uygun olmadığı (olumsuz) tespit edilmiştir.”

26.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

27-DİĞER KURUMLARCA YAPILACAK KONTROLLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ

27.1 Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu Tespit Kodu alanına “DK1”; (5) no.lu Tespit Türü alanına ise “Diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu Tespit Türüne İlişkin Bilgiler alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Eşyanın bilgi/belgeye tabi tutulduğu mevzuat (Resmî Gazete tarih ve sayısı ile),

- GTİP kodu[15],

- GTİP açıklaması[16].

Ayrıca (17) no.lu Sözleşmenin Konusu alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

“........................ Gümrük Müdürlüğünde …/…/.… - …/…/…. tarihleri arasında tescil edilen[17] gümrük beyannamelerinde kayıtlı ……….. GTİP’li[18] eşyanın .../…/…. tarih ve ..…… sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ……………………… [19] uyarınca Tebliğ kapsamı dışında olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

27.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

27.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

-Gümrük beyannamesi tescil tarih ve sayısı[20],

-Eşyanın beyan edildiği GTİP[21],

-Eşyanın beyan edildiği ticari tanımı[22],

-Eşyanın beyan edildiği kapsam dışı gerekçesi,

-İlgili mevzuat.

27.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin fiziki olarak ve/veya bilgi/belge üzerinden yapıldığı,

- Hakkında tespit yapılan eşya ile ilgili belgelerin neler olduğu ve gümrük idaresi ile yapılan yazışmalar, muhasebe kayıtları dahil bu belgelerin incelendiği,

- Eşyanın işleme tabi tutulmaksızın başka bir firmaya satılması halinde alıcıya ilişkin bilgi ve belgeler, satış sonrası işleme tabi tutulup tutulmadığı, işleme tabi tutulmuş ise yapılan işlemlerin niteliği, kullanıma sunulduysa kullanım alanı gibi hususların incelenip belgelendirildiği (Paketleme, ambalajlama, havalandırma, kurutma, tasnifleme vb. gibi basit işlem ve işçiliğe tabi tutulan eşya işleme tabi tutulmuş sayılmaz.).

-Eşyanın üretim girdisi olarak kullanılması halinde üretilen eşyanın fiziki olarak ve/veya belgeler üzerinden tespiti.

27.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında …/…/…. tarihli ve …….. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ………………………..[23]’den muaf/kapsam dışı beyanı bulunan eşyanın beyan edilen kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti.

27.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, tespit sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden uygun olanının açıkça yer alması gerekmektedir[24]:

“ ............................... tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin[25] …… kalem(ler)inde kayıtlı ……….. GTİP’li eşyanın yapılan değerlendirmeler neticesinde …/.../.... tarihli ve ……... sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ……………………...[26] uyarınca beyan edildiği kullanım amacına uygun bulunduğu (olumlu) tespit edilmiştir.”

“ ................................ tescil sayılı ..../.../.... tarihli gümrük beyannamesinin[27] …… kalem(ler)inde kayıtlı ……….. GTİP’li eşyanın yapılan değerlendirmeler neticesinde …./…./…. tarihli ve ….….. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ………………...…..[28] uyarınca beyan edildiği kullanım amacına uygun bulunmadığı (olumsuz) tespit edilmiştir.”

27.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

EK 1.A- Sayım Tutanağı ile Günlük Raporun Düzenlenmesi ve YGMS Üzerinde Sunulmasıyla İlgili Kurallar:

1. Genel ve özel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkış işlemi için aynı gün içinde sayım tutanağı düzenlenir.

2. Her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için düzenlenen sayım tutanağına her yeni bir yıl için 1’den başlayan bir sıra numarası verilir ve düzenlenme tarihi yazılır. Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarına gün içerisinde gerçekleştirilen her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için ayrı sayım tutanağı düzenlemesine gerek bulunmamakta olup, gün içerisinde gerçekleştirilen bütün eşya giriş veya çıkış işlemlerinin bir liste ekinde tek bir tutanak olarak verilmesi mümkündür.

3. Eşya girişine ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

- Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,

- Eşyanın genel/özel antrepoya giriş tarihi,

- İlgili gümrük müdürlüğü/müdürlükleri,

- Eşyanın hangi kapsamda antrepoya konulduğu (Geçici depolama statüsünde, antrepo rejimi statüsünde),

- Özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/ beyannamelerinin (yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin) tescil sayı ve tarihleri,

- Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,

- Eşyanın cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),

- Alıcısı ve göndericisi,

- Eşyanın hangi yolla taşındığı (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattıyla),

- Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,

- Varsa diğer hususlar.

4. Eşya çıkışına ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

- Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,

- Eşyanın genel/özel antrepodan çıkış tarihi,

- Eşyanın hangi kapsamda antrepodan çıktığı (serbest dolaşıma giriş, transit, yeniden ihracat, vb.),

- Eşyanın geçici depolama yerine veya antrepoya girişine ilişkin özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin tescil sayı ve tarihleri,

- Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,

- Eşyanın satışa esas cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),

- Alıcısı, göndericisi, antrepodan çekicisi,

- Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),

- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa antrepodan eşyanın çekicisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,

- Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

• Eşyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu,

• İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde eşyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadığı,

• İlgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime başlanıp başlanmadığı,

• İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmediği, ek süre belirtilmişse kaç gün olduğu

- Varsa diğer hususlar.

5. Sayım tutanağında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin veya yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısının imzası bulunur. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından tutanağın imzalanması halinde, söz konusu tutanak ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin imza ve kaşesini ihtiva eden bir yazı ekinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

6. Giriş veya çıkış işleminin niteliğine göre 1.B, 1.C, 1.D, 1.E ve 1.F’de belirtilen tutanak örneklerinden uygun olanı kullanılır.

7. AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler, e-imzalı olarak sistem vasıtasıyla, tespit işleminin yapıldığı ve sayım tutanağının ıslak imzalı olarak düzenlendiği gün sonuna kadar gönderilir. Sayım tutanaklarında yer alan bilgiler, sistemde meydana gelen bir kesinti sebebiyle sayım tutanağının ıslak imzalı olarak düzenlendiği gün saat 24:00’e kadar gönderilememiş ise sistem kesintisinin son bulmasını izleyen 12 saat içerisinde gönderilir.

8. Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı gün saat 24:00’e kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Günlük rapor sistemde meydana gelen bir kesinti sebebiyle, tespit işleminin yapıldığı gün saat 24:00’e kadar sunulamamış ise sistem kesintisinin son bulmasını izleyen 12 saat içerisinde sunulur.

EK 1.B- Geçici Depolama Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

Sayı: ....

Eşya Giriş Tarihi: .../.../20...

 

 

........................... Gümrük Müdürlüğü’nden giriş işlemi yapılan, .../.../20... tarihinde ........................... Gümrük Müdürlüğü’ne gelen ........................... taşımacılık firmasının / acentesinin ........................... sefer / vagon / plaka numaralı taşıtına ait .../.../20... tarihli, ...........................tescil sayılı özet beyan / özet beyan yerine geçen belge kapsamı eşyayı taşıyan aracın ........................... Gümrük Müdürlüğü’nce vurulan mührünün sağlam olduğu görüldü ve heyetçe araç açıldı.

...........................Gümrük Müdürlüğü’nün .../.../20... tarihli ve ...........................tescil numaralı Özet Beyan muhteviyatı ........................... kaptan oluşan eşya ........................... kodlu antrepoya/geçici depolama yerine boşaltıldı .../.../20.... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Taşıyıcı / Taşıyıcı Temsilcisi

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru / Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

EK 1.C- Antrepo Rejimi Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

Sayı: …

Eşya Giriş Tarihi: .../.../20...

 

........................... Gümrük Müdürlüğü’nün …/.../20... tarihli, ........................... tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ........................... kaptan oluşan ........................... brüt ağırlığındaki ........................... cinsi eşya ................... kodlu antrepoya boşaltıldı .../.../20... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

Taşıyıcı / Taşıyıcı Temsilcisi

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru / Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

 

EK 1.D- Geçici Depolama Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

Sayı: …

Eşya Çıkış Tarihi: .../ .../20 ...

 

........................... Gümrük Müdürlüğü’nün …/.../20... tarihli, ........................... tescil sayılı ........................... gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ........................... kaptan oluşan ........................... brüt ağırlığındaki ........................... cinsi eşya ....................... kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı .../.../20... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Taşıyıcı / Taşıyıcı Temsilcisi

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru / Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

EK 1.E- Antrepo Rejimi Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

 

Sayı: …

Eşya Çıkış Tarihi: .../ .../20 ...

 

........................... Gümrük Müdürlüğü’nün …/.../20... tarihli, ........................... tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri ile antrepoya alınan, ...........................kaptan oluşan, ........................... brüt ağırlığındaki ........................... cinsi eşya .............. kodlu antrepodan .../.../.... tarihli, ........................... tescil sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamında çıkarıldı .../.../20... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Taşıyıcı / Taşıyıcı Temsilcisi

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru / Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

EK 1.F- Eşyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

 

Sayı: ...

İşlem Tarihi: ..../..../20....

 

...........................Gümrük Müdürlüğü’nün ..../..../20.... tarihli, ........................... tescil sayılı ........................... özet beyan kapsamı ........................... kaptan oluşan ........................... brüt ağırlığındaki ..................... cinsi eşya ................. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı.

...........................Gümrük Müdürlüğü’nün ..../..../20.... tarihli, ...........................tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ........................... kaptan oluşan ........................... brüt ağırlığındaki ........................... cinsi eşya ................. kodlu antrepoya boşaltıldı....../..../20... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru/

Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza/Kaşe

Adı Soyadı İmza/Kaşe

 

EK 2- Özel ve Genel Antrepolarda Stok Kayıtlarına Göre Fiilen Bulunan Eşyanın Dönemsel Tespit İşlemine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği

 

SAYIM TUTANAĞI

 

Sayı: …

Dönemi:…

 

........................... Gümrük Müdürlüğü’nün denetimi altında bulunan ........... kodlu ........................... adresinde bulunan ..................... Sınıfı antreponun .................... dönemine ilişkin olarak .../…/20... tarihinde fiziki sayımı stok kayıtlarına göre yapılmış aşağıda belirtilen şekilde tespit yapılmış olup .../.../20... tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

 

Stok Kayıtlarında Kayıtlı Bulunan

Fiilen Tespit Edilen

Fark (+/-)/Uygun

Miktar

Tür

Miktar

Tür

Miktar

Tür

 

 

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru/ Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

EK3: Antrepo İçerisinde Elleçleme İşleminin Yapılmasına İlişkin Tutanak Örneği

 

TUTANAK

 

Sayı: …

Dönemi:…

 

…. kod numaralı antrepodaki [….. tarihli ve ……... sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşyanın[29]]; antrepo beyannamesine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak, elleçleme işlemi ……… tarihinde bitirilmiştir. [Elleçlenen eşya ile birlikte …..sayı ve …….. günlü antrepo beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır.] İşbu tutanak ……….. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 

Antrepo Sahibi Veya Yetkilisi

Eşya sahibi/temsilcisi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

 İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

 

EK4: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemine Tabi Tutulacak Eşyanın Antrepodan Çıkışına İlişkin Tutanak Örneği

 

TUTANAK

Sayı: ...

Dönemi:…

 

…. kod numaralı antrepodaki [….. tarihli ve …….. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ….GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşya] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşya[30]]; elleçleme işlemi yapılmak üzere antrepo beyannamesine uygun olarak, antrepo teminatı, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri takip ve kontrolü ve eşya sahibi firma sorumluluğu altında 3 ay içerisinde Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak elleçleme işleminin bitirilerek antrepoya geri getirilmesi ya da gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması (Sadece Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde yapılacak elleçleme işleminin gösterildiği durumlarda) kaydıyla, antrepodan çıkartılarak ………………..…... firması temsilcisine …/…/…. tarihinde teslim edilmiştir. İşbu tutanak …/…/…. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Eşya Sahibi/Temsilcisi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza/Kaşe

EK5/A: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemine Tabi Tutulan Eşyanın Antrepoya Girişine İlişkin Tutanak Örneği

 

TUTANAK

Sayı: …

Dönemi:…

 

Elleçleme işlemi yapılmak üzere …/…/…. tarihinde …… kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ……... GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşyanın[31]]; elleçleme işlemi bitirilerek tamamı / …. miktarı / karşılarında belirtilen miktarı, antrepo beyannamesi bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak …/…/20.. tarihinde antrepoya tekrar alınmıştır.

[Elleçlenen eşya ile birlikte ….. sayı ve …….. günlü antrepo beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır.] İşbu tutanak …/…/20.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Eşya Sahibi/Temsilcisi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza/Kaşe

EK5/B: Antrepo Dışında Elleçleme İşlemi Yapılan Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulmasına İlişkin Tutanak Örneği

 

TUTANAK

Sayı: …

Dönemi:…

 

Elleçleme işlemi yapılmak üzere …/…/20.. tarihinde …. kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı …. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşyanın[32]] elleçleme işlemi bitirilerek tamamı /…. miktarı / karşılarında belirtilen miktarı, antrepo beyannamesi bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak […/…/20.. tarih ve ………sayılı] / [karşılarında belirtilen tarih ve sayılı] işlem/beyanname ile gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmuştur. İşbu tutanak …/…/20.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 

Eşya Sahibi/Temsilcisi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza/Kaşe

EK6: Antrepo Dışında Elleçleme İşleminin Tamamlanmadığı Durumlara İlişkin Tutanak Örneği

 

TUTANAK

Sayı:…

Dönemi:…

 

Elleçleme işlemi yapılmak üzere …/…/20.. tarihinde …. kod numaralı antrepodan geçici çıkışı yapılan [….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ……….. GTİP’deki ……… cins ….. (kap, adet, miktar) eşyanın] / [aşağıda antrepo beyannamesi tarih ve sayıları, GTİP’leri, cinsi ve kap, adet, miktar bilgileri belirtilen eşyanın[33]] elleçleme işlemleri tamamlanarak antrepoya geri getirilmemesi üzerine elleçleme işlemi yapılacağı bildirilen ………………………………………. adrese gidilerek eşyanın asli niteliklerini koruduğu ve eksiksiz olarak bulunduğu tespit edilmiştir. İşbu tutanak …/…/20.. tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 

Eşya Sahibi/Temsilcisi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

EK7: Araç Kaydı

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçlar için plaka kayıt işlemleri:

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde “Araç Kaydı” bölümünde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır;

1- Antrepo Giriş İşlemleri:

- Araç yönü “Antrepo Giriş” seçilecektir.

- “Araç plakası”, “Antrepo Kodu”, “Antrepo Beyan No”, “Boşaltma Tarihi” alanları kaydedilecektir.

2- Antrepo Çıkış İşlemleri:

- Araç yönü “Antrepo Çıkış” seçilecektir.

- “Araç plakası”, “Antrepo Kodu”, “Çıkış Belge No”, “Yükleme Tarihi” alanları kaydedilecektir.

- “Çıkış Belge Tipi” olarak çıkış belgesine göre ‘NCTS’, ‘TIR’, ‘Detaylı Beyan’, ‘Detaylı Beyan Tutanak’, ‘Diğer’ seçilecektir.

EK8: TIR İşlemlerine İlişkin Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

 

TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI

Sayı :....

Eşya Giriş Tarihi :.../.../20..

 

……….……….. Gümrük Müdürlüğünde işlem görerek .../.../20.. tarihinde ............................... Gümrük Müdürlüğüne gelen ..................................... firmasına ait ................................... numaralı TIR Karnesi kapsamı eşyayı taşıyan .................................... plakalı taşıta tatbik edilen .......................................... numaralı mühürlerin sağlam olduğu görülüp taşıt heyetçe açılmış ......................... koli/karton/kap eşya ................................... Antreposuna/Geçici Depolama yerine boşaltılmıştır.

İşbu tutanak .../.../20.. tarihinde ...... saatinde düzenlenerek müştereken imza altına alınmıştır. ……… koli/karton/kap eşyanın eksik/fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Beyan Edilen Kap Adedi

Beyan Edilen Brüt/kg

Gelen Kap Adedi

Gelen Brüt/kg

Fark Kap Adedi

Fark Brüt/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlar:

1) …………………………………………………………………………………………………………......................

2) …………………………………………………………………………………………………………......................

 

Taşıyıcı / Taşıyıcı Temsilcisi

Antrepo Sahibi veya Yetkilisi

Varsa Gözetim Memuru /Antrepo Memuru

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği Gümrük Müşavir Yardımcısı

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Ek-2

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ÇALIŞMA BÖLGELERİ

1. BÖLGE

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

2. BÖLGE

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

3. BÖLGE

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

4. BÖLGE

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

5. BÖLGE

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 [1] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.

[2] 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Uluslararası Anlaşmalar) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde sayılan tedarikçi beyanı hariç menşe ispat belgeleri.

[3] Tespite konu menşe ispat belgesinin ismi yazılır .

[4] Gerekmesi halinde.

[5] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılacaktır.

[6] İlgili mevzuat yazılacaktır

[7] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılacaktır.

[8] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılacaktır.

[9] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılacaktır.

[10] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[11] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[12] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[13] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[14] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[15] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[16] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[17] Aynı ay içerisinde tespit işlemi yapılan beyannameler için tek bir rapor düzenlenebilir.

[18] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[19] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[20] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[21] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[22] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[23] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[24] Aynı raporda hem olumlu hem de olumsuz tespit yapılamaz.

[25] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[26] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[27] Birden fazla olması halinde her biri ayrı yazılır.

[28] İlgili mevzuat yazılacaktır.

[29] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.

[30] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.

[31] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.

[32] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.

[33] Birden fazla beyanname kapsamı eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması halinde beyanname no ve GTİP, cins, kap, adet ve miktar bilgileri ekli liste halinde verilecektir.


Sıra No 5083   Sıra No 5084   Sıra No 5085   Sıra No 5086   Sıra No 5087

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa